Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine osnovano je 29.06.2004. Godine u Sarajevu a njegovi osnivači su :


IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, Akcionarsko društvo 

PROJEKT Banja Luka, društvo za inžinjering i marketing AKSA d.o.o. Zenica, 

IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar,

Dioničko društvo PROJEKT Tuzla,

 INTEGRA d.o.o. Mostar i CONEX-mo d.o.o. Mostar.

Osnovni razlog osnivanja udruženja je okupljanje pravnih subjekata koji se bave konsultantskom djelatnošću

U radi zaštite i unapređenja njihovog poslovnog interesa i ugleda, afirmacijom pravila struke i profesionalne etike, a sve sa ciljem unapređenja efikasnosti poslovanja saglasno pozitivnim propisima i meunarodnim standardima.

Ukoliko Želite pristupiti udruženju, molimo Vas da presnimite, popunite i na fax broj +387 33 276 355 pošaljete odštampanu kopiju pristupnog formulara datog u RTF ili PDF elektronskom formatu. Ako ste na neki drugi način zainteresovani za rad udruge molimo vas da nas kontaktirate telefonom +387 33 276 326 ili putem e-maila  info@uki.ba

U nastavku se nalaze osnivački i drugi dokumenati sa osnovnim podacima o udruženju

Odluka o osnivanju udruženja UKI – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Statut udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 29. 06. 2004 godine

Poslovnik o radu skupštine udruženja – RTF format / PDF format Doneseno 23. 12. 2004 godine

Pristupnica – RTF format / PDF format