10. BiH CONGRESS ON TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

1. April 2019.
Deni Zubcevic

Sarajevo, 24th and 25th October 2019

<p><strong>Sarajevo 24. i 25. oktobar 2019.</strong></p>
<h3><a href=”http://uki.ba/wp-content/uploads/2019/07/SECOND_CALL_KOTIT_BIH.pdf”>KLIK ZA BROSURU </a><a href=”http://uki.ba/wp-content/uploads/2019/07/SECOND_CALL_KOTIT_BIH.pdf”><img class=”wp-image-1804 alignnone” src=”http://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/download-150×150.jpg” alt=”” width=”40″ height=”40″></a></h3>

<!– wp:separator {“className”:”is-style-dots”} –>
<hr class=”wp-block-separator is-style-dots”/>
<!– /wp:separator –>

<p>

</p>
<p>
POZIVNICA
Datum i lokacija kongresa
<br>
Tematske oblasti kongresa
Izložbe i stručno-komercijalni nastupi
<br>
Kontakti
<br>
Kotizacija
<br>
Prijava sudjelovanja
</p>
<p>
Obrazac za sponzore i izlagace
</p>
<p style=”text-align: left;”>
Upustva autorima referata
</p>
<p>
</p>
<p>

POZIVNICA

</p>
<pre>Udruženje Konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) organizira 10. BiH<br>KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI I TRANSPORTU, koji pokriva kopneni<br>transport – ceste, željeznice, intermodalni transport, pomorski i riječni transport kao i zračni<br>transport.<br><br>Kongres će se održati u Sarajevu. Pokrovitelj 10. Kongresa je Ministarstvo komunikacija i<br>transporta Bosne i Hercegovine. Kongres ima međunarodni karakter. Međunarodne<br>strukovne asocijacije svojim aktivnim učešćem daće svoj doprinos u organizaciji Kongresa.<br><br>Transport je bio i ostao jedna od najbitnijih poluga razvoja svakog društva. Generalni cilj<br>transporta bio je i biće zadovoljavanje potreba stanovništva i privrede za transportnim<br>potrebama na racionalan i bezbjedan način. <br>U Bosni i Hercegovini, kao i u susjednim<br>državama na Zapadnom Balkanu u toku je realizacija velikog broja značajnih projekata u<br>domenu transporta i transportne infrastrukture.<br><br>2004. godine u Berlinu održana je Prva konferencija o Zapadnom Balkanu posvećena<br>priližavanju država Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji. Jedna od osnova za centralne teme<br>Konferencije bila je transportna infrastruktura. Nakon prve konferencije održane su<br>konferencije u Beču 2015. godine, u Parizu 2016. godine, u Trstu 2017. godine i u Londonu<br>2018. godine. Na svim održanim konferencijama tretiran je i transport i transportna<br>infrastruktura.<br>Ovaj kongres je prilika da se pomogne iznalaženju puteva za bržu implementaciju strateških<br>razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata.<br><br>Predsjednik UKI BIH:<br><strong>Prof. dr Ešref Gačanin</strong></pre>
<p>

Datum i lokacija kongresa

</p>
<pre>Rok za prijava Referata ←—•—→ 28. juli 2019.<br><br>Rok za predaju Sažetaka ←—·—→ 15. august 2019.<br><br>Rok za predaju Referata ←—⋅—→ 30. septembar 2019.<br>&nbsp; *Konačna verzija*<br><br>Finalni Program Kongresa ←—♦—→ 15. oktobar 2019.<br><br>Prijava za učestvovanje ←—◊—→ 21. oktobar 2019.<br><br>KONGRES 24. i 25. ←——⊗——→ oktobar 2019.</pre>
<p>
<br>

Tematske oblasti kongresa

</p>
<pre><br>Teme Kongresa pokrivaju oblasti koje su aktuelne u regiji:<br><strong>• Reorganizacija željeznica i upravljanje željeznicama;</strong><br><strong> • Transportna politika u oblasti željeznica i njena implementacija;</strong><br><strong> • Interoperabilnost;</strong><br><strong> • Željeznička infrastruktura;</strong><br><strong> • Bezbjednost saobraćaja;</strong></pre>
<p>

Izložbe i stručno-komercijalni nastupi

</p>
<pre>Organizator – Udruženje konsultanata inženjera<br>Bosne i Hercegovine, ljubazno poziva<br>potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže<br>10. BiH kongresu o transportnoj infrastrukturi i<br>transportu i doprinesu njegovom uspjehu.<br><br>Mogućnosti i opcije sponzorstva:<br><br>PLATINASTI SPONZOR 6000 KM<br>ZLATNI SPONZOR 4000 KM<br>SREBRENI SPONZOR 2000 KM<br>SPONZOR 1000 KM<br><br>Platinasti sponzor:<br><br>- izložbeni prostor od 6 m2<br>- najava na internet stranici Kongresa<br>- reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)<br>- promotivni letak u Kongresnoj torbi<br>- pet minuta pozdravnog govora sponzora na<br>ceremoniji otvaranja<br>- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj<br>dvorani<br>- četiri pune Kongresne ulaznice<br>- četiri ulaznice za svečanu večeru<br><br>Zlatni sponzor:<br><br>- izložbeni prostor od 5 m2<br>- najava na internet stranici Kongresa<br>- reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)<br>- promotivni letak u Kongresnoj torbi<br>- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na<br>ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice<br>- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj<br>d vorani<br>- tri pune Kongresne ulaznice<br>- tri ulaznice za svečanu večeru<br><br>Srebreni sponzor:<br><br>- izložbeni prostor od 4 m2<br>- najava na internet stranici Kongresa<br>- logotip kompanije u finalnom programu<br>- promotivni letak u Kongresnoj torbi<br>- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na<br>ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice<br>- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj<br>dvorani<br>- dvije pune Kongresne ulaznice<br>- dvije ulaznice za svečanu večeru<br><br>Sponzor:<br><br>- najava na internet stranici Kongresa<br>- logotip kompanije u finalnom programu<br>- promotivni letak u Kongresnoj torbi<br>- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na<br>ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice<br>- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj<br>dvorani<br>- dvije pune Kongresne ulaznice<br>- dvije ulaznice za svečanu večeru</pre>
<pre>
<br>

Kontakti

<br>
<br>
<br><br>Emir Jašarević, dipl.ing.saob.<br><br><br>Tel:+387 33 276 360;<br>Fax:+387 33 276 355;<br>e-mail: <a href=”mailto:uki@bih.net.ba”>uki@bih.net.ba</a><br><br>
<br>
<br><br>Alen Mehić, dipl.ing.građ.<br><br><br>Tel:+387 33 276 326;<br>Fax:+387 33 276 355;<br>e-mail: <a href=”mailto:alen.mehic@ipsa-institut.com”>alen.mehic@ipsa-institut.com</a><br><br>
<br>
<br>
<br>

Kotizacija

</pre>
<pre>Kotizacija:<br><br>Prijava do 21. oktobra 2019.<br><br>Učesnici ————————— 300 KM (150 EUR)<br>Autori i Koautori referata —- 150 KM (75 EUR)<br><br>Način uplate za učesnike iz BiH:<br><br>Raiffeisen bank d.d. Sarajevo<br>Broj računa: 1610000046880014<br>Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o<br>transportnoj infrastrukturi i<br>transportu”<br><br>Način uplate za učesnike izvan BiH:<br><br>Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo<br>Swift code: RZBABA2S<br>Adresa: Zmaja od Bosne bb,<br>71 000 Sarajevo, BiH<br>Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH<br>Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o<br>transportnoj infrastrukturi i<br>transportu”<br>Račun korisnika:<br>IBAN CODE: BA391611000001351462<br>Naziv korisnika: UKI BiH<br>Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH</pre>
<p>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

Prijava sudjelovanja

<br>
</p>
<pre><strong>JEZICI KONGRESA</strong><br><br>Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.<br>Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:<br>UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina<br><br>Aplikacioni obrazac u BiH<br>Aplikacioni obrazac izvan BiH</pre>
<p>

DOC

<br>Preuzeti – Aplikacioni obrazac u BiH

<br>
<br>
<br>

DOC

Preuzeti – Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH

</p>
<p>
<br>
</p>
<p>

Obrazac za sponzore i izlagace

<br>
<br>

Preuzeti

Aplikacioni obrazac za izlagače

<br>

Preuzeti

Aplikacioni obrazac za sponzore

<br>
<br>
</p>
<p style=”text-align: left;”>

Upustva autorima referata

</p>
<p></p>
<p></p>
<p style=”text-align: center;”><strong>UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA</strong><br><strong>NASLOV RADA (BOLD, 14pt)</strong><br><strong>TITLE (NASLOV RADA NA ENGLESKOM JEZIKU – (BOLD, 14pt)</strong></p>
<p></p>
<p>
<br><br><br><br>
<br><strong>Sažetak</strong>: Predstavljanje rada<br><strong>Ključne riječi</strong>: riječi, riječ2, riječ3<br><strong>Abstract:</strong> Paper presents.<br><strong>Key words:</strong> key word1, key word2, key word3</p>
<ol>
<li><strong> OPŠTE UPUTE</strong></li>
</ol>
<p><em>Autor dostavlja referat odštampan u tri primjerka na papiru formata A4, CD koja sadrži rad u fajlu pripremljenom u Microsoft Wordu – Naslov fajla: dvije cifre + prva tri naslova prezimena autora + prva tri slova naslova. Fajl može biti arhivirani (programi ARJ ili PKZIP). Opseg rada ne treba preći 15 stranica formata A4, uključujući i priloge.</em><br><em>&nbsp;</em></p>
<ol start=”2″>
<li><strong> PISANJE REFERATA</strong></li>
</ol>
<p>Tekst pisati na računaru, preferira se pismo Ariel. Tekst se kuca sa jednostrukim razmakom u dvije kolone. Gornja i donja margina je 2.5 cm/1”, lijeva i desna margina su 2 cm/0.8”, širina kolone je 8.25 cm/3.3”, razmak između kolona je 0.5 cm/0.2”, veličina fonta je 10 pointa.<br>Stranice numerisati u donjoj margini, centrirano.</p>
<p><strong><em>Naslov referata </em></strong><em>započeti pisati 6 cm od gornjeg ruba papira <strong>&nbsp;VELIKIM SLOVIMA</strong>, font 14 pointa, masno. Sa jednim redom proreda pisati naslov na engleskom jeziku. <u>Imena autora </u>&nbsp;pisati sa jednim redom proreda ispod engleskog naslova, malim slovima, centrirano, u odgovarajućem broju kolona, između kojih je razmak 0.5 cm/0.2”. Ispod imena autora&nbsp; pisati firmu (bez proreda).</em></p>
<p><strong><em>Sažetak </em></strong><em>pisati sa 11pt, italic, preko obje kolone 10 redova maksimum. <strong>Ključne riječi </strong>pisati iz asažetka, sa jednim redom proreda. <strong>Abstract </strong>pisati iza ključnih riječi sa jednim redom proreda, preko obje kolone.</em></p>
<p><strong><em>Key words </em></strong><em>nakon toga, takođe sa jednim redom proreda, 11pt, italic, preko obje kolone.</em></p>
<p><strong><em>Uvod</em></strong><em> slijedi u nastavku samo ako ispod riječi <strong>UVOD</strong> stane najmanje 2 reda teksta, 12pt, bold.</em></p>
<p><strong><em>NASLOVE POGLAVLJA, </em></strong><em>pisati velikim slovima masno, a <strong>podnaslove</strong> malim slovima, masno.</em></p>
<p><strong><em>Naslove i podnaslove </em></strong><em>započeti pisati uz lijevu marginu. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i naslova drugog poglavlja ostavljaju se tri slobodna retka. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i podnaslova (stupanj 1.1) ostavljaju se dva slobodna retka, a ispred podnaslova (stupanj 1.1.1) jedan red. Iza svih naslova stavlja se jedan prazan red, ukoliko naslov ne slijedi podnaslov. </em></p>
<p><em>Naslove poglavlja stupnjevati u decimalnoj klasifikaciji, kao u gornjem primjeru. Novu liniju (alineju) istaknuti uvlačenjem prvog retka za 1,25 cm. Osim prvog pasusa nakon naslova koji se ne uvlači. Izostaviti prored između pasosa.</em></p>
<p><strong><em>PRIMJERI NUMERIRANJA:</em></strong></p>
<ol start=”3″>
<li><strong><em> NASLOV POGLAVLJA</em></strong></li>
</ol>
<p><strong><em>3.1. Podnaslov</em></strong></p>
<p><strong><em>3.1.1 Pod-podnaslov </em></strong><em>(karakteristična cjelina unutar podnaslova-ako postoji).</em></p>
<p><strong><em>Savjeti:</em></strong></p>
<p><em>Za izbjegavanje odvajanja broja od mjerne jedinice, koristiti &lt;Ctrl&gt;+&lt;Shift&gt;+&lt;Space&gt;; za opciono stavljanje crtice između slobova riječi koristiti &lt;Ctrl&gt;+&lt;-&gt;.</em><br><em>3.2. <strong>Jednadžbe</strong></em><br><em><u>Jednadžbe</u></em><em> pisati u grafičkom editoru za jednadžbe: Microsoft Equation ili Corel Equation. Na desnom rubu teksta, u redu na kojem pisana jednadžba, u zagradi treba naznačiti njen broj, počevši od broja 1, pri čemu je korisno koristiti &nbsp;desni (right) tabulator podešen na 8.25cm.</em></p>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-2008″ src=”http://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/2-2.jpg” alt=”” width=”284″ height=”184″></p>
<ul>
<li><em>Italic u jednadžbama i u tekstu koristiti za:</em></li>
<li><em>Varijable</em></li>
<li><em>Označeno latiničnim slovima – kurziv, odnosno italik pismo (a,x,P1,…)</em></li>
<li><em>Varijable označene grčkim slovima normalno (</em><em>a</em><em>,</em><em>b</em><em>,</em><em>g</em><em>,…)</em></li>
<li><em>Funkcije i cifre normalnim slovima,</em></li>
<li><em>Oznake matrica masno.</em></li>
</ul>
<p><strong><em>3.3. Slike</em></strong></p>
<p><em>Slike se smještaju uz tekst, u koloni, centrirano i po mogućnosti bez okvira (slika 1). Z apripremu slika koristiti grafički editor worda, AutoCad, Corel, Excel, ili neki sličan program, odnosno skener. (Ukoliko autor nema na raspolaganju skener, slike dosstavlja u originalu-fotografije ili crreži, a u tekstu ostavlja prostor za sliku). Crtreži, dijagrami i fotografije se numerišu od 1 (arapski brojevi). Sliku prati naziv slike, pozicioniran ispod slike, centrirano uodnosu na margine. Veće slike mogu se staviti frame neoivičen linijama, čija širina može biti do 17 cm. </em></p>
<p><em>Ovaj frame smjestiti na vrh ili na dno strane (slika 2)</em></p>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-2011″ src=”http://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/1-1.jpg” alt=”” width=”259″ height=”172″></p>
<p><strong><em>3.4. Tablice</em></strong></p>
<p><em>Tablice se smještaju u tekst na isti način kao i slike. Numerišu se rimskim brojevima (I, II, III, IV …). Nazivi tablica pišu se iznad, uz lijevo poravnanje.</em><br><em>Tablica 1: Naziv tablice (ako je tekst u nazivu tablice ili slike duži od jednog reda koristiti viseći paragraf)</em></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”108″><em>tekst1</em></td>
<td width=”108″><em>tekst2</em><p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><em>[MHz</em><em>]</em></p>
</td>
<td width=”108″><em>tekst3</em></td>
</tr>
<tr>
<td width=”108″><em>tekst</em></td>
<td width=”108″><em>1</em></td>
<td width=”108″><em>0.00</em></td>
</tr>
<tr>
<td width=”108″><em>duži tekst</em></td>
<td width=”108″><em>2</em></td>
<td width=”108″><em>1.25</em></td>
</tr>
<tr>
<td width=”108″><em>duži tekst duži tekst duži</em></td>
<td width=”108″><em>&nbsp;</em></td>
<td width=”108″><em>&nbsp;</em></td>
</tr>
<tr>
<td width=”108″><em>tekst</em></td>
<td width=”108″><em>3</em></td>
<td width=”108″><em>22.40</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class=”aligncenter size-full wp-image-2013″ src=”http://uki.ba/wp-content/uploads/2017/05/3.jpg” alt=”” width=”672″ height=”232″></p>
<p><strong><em>LITERATURA</em></strong></p>
<p><em>Naslov litaratura se piše veličinom slova 12pt. Bold, velikim slovima, a tekst se piše veličinom slova 11pt.</em></p>
<p><em>Litaraturu treba svrstati onim redom kojim se navodi u tekstu i navesti na sljedeći način:</em></p>
<p><em>(Članak iz časopisa)</em></p>
<p><em>[1</em><em>]</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inicijali imena i prezimena autora, naslov </em></p>
<p><em>rada, naziv časopisa, br. svezak, (od-do), </em></p>
<p><em>mjesec i godina izdanja.</em></p>
<p><em>(Referat objavljen u zborniku konferencije)</em></p>
<p><em>[2</em><em>]</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inicijali imena i prezimena autora, naslov </em></p>
<p><em>referata, naziv konferencije, br. svezak, </em></p>
<p><em>mjesto i godina.</em></p>
<p><em>(Knjiga)</em></p>
<p><em>[3</em><em>]</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inicijali imena i prezimena autora, naslov </em></p>
<p><em>knjige, izdavač, mjesto, godina.</em></p>
<p><em>(Internet adresa)</em></p>
<p><em>[4</em><em>]</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.</em></p>
<p>
</p>
<p>
</p>