Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

10. BIH KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI i TRANSPORTU

Klik za prikaz


PREUZMI BROSURU (.pdf)


PLATINASTI SPONZOR

PLATINASTI SPONZOR

PLATINASTI SPONZOR
SREBRENI SPONZOR

SREBRENI SPONZOR

SREBRENI SPONZOR

SREBRENI SPONZOR

NACRT PROGRAMA KOTIT

[tabs]

[item title=”POZIVNICA”]

Udruženje Konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) organizira 10. BiH
KONGRES O TRANSPORTNOJ INFRASTRUKTURI I TRANSPORTU, koji pokriva kopneni
transport - ceste, željeznice, intermodalni transport, pomorski i riječni transport kao i zračni
transport.

Kongres će se održati u Sarajevu. Pokrovitelj 10. Kongresa je Ministarstvo komunikacija i
transporta Bosne i Hercegovine. Kongres ima međunarodni karakter. Međunarodne
strukovne asocijacije svojim aktivnim učešćem daće svoj doprinos u organizaciji Kongresa.

Transport je bio i ostao jedna od najbitnijih poluga razvoja svakog društva. Generalni cilj
transporta bio je i biće zadovoljavanje potreba stanovništva i privrede za transportnim
potrebama na racionalan i bezbjedan način.
U Bosni i Hercegovini, kao i u susjednim
državama na Zapadnom Balkanu u toku je realizacija velikog broja značajnih projekata u
domenu transporta i transportne infrastrukture.

2004. godine u Berlinu održana je Prva konferencija o Zapadnom Balkanu posvećena
priližavanju država Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji. Jedna od osnova za centralne teme
Konferencije bila je transportna infrastruktura. Nakon prve konferencije održane su
konferencije u Beču 2015. godine, u Parizu 2016. godine, u Trstu 2017. godine i u Londonu
2018. godine. Na svim održanim konferencijama tretiran je i transport i transportna
infrastruktura.
Ovaj kongres je prilika da se pomogne iznalaženju puteva za bržu implementaciju strateških
razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata.

Predsjednik UKI BIH:
Prof. dr Ešref Gačanin

[/item][item title=”Datum i lokacija kongresa”]

Rok za prijava Referata ←—•—→ 28. juli 2019.

Rok za predaju Sažetaka ←—·—→ 15. august 2019.

Rok za predaju Referata ←—⋅—→ 30. septembar 2019.
  *Konačna verzija*

Finalni Program Kongresa ←—♦—→ 15. oktobar 2019.

Prijava za učestvovanje ←—◊—→ 21. oktobar 2019.

KONGRES 24. i 25. ←——⊗——→ oktobar 2019.

[/item]
[item title=”Tematske oblasti kongresa”]


Teme Kongresa pokrivaju oblasti koje su aktuelne u regiji:
• Reorganizacija željeznica i upravljanje željeznicama;
• Transportna politika u oblasti željeznica i njena implementacija;
• Interoperabilnost;
• Željeznička infrastruktura;
• Bezbjednost saobraćaja;

[/item][item title=”Izložbe i stručno-komercijalni nastupi” icon=””]

Organizator - Udruženje konsultanata inženjera
Bosne i Hercegovine, ljubazno poziva
potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže
10. BiH kongresu o transportnoj infrastrukturi i
transportu i doprinesu njegovom uspjehu.

Mogućnosti i opcije sponzorstva:

PLATINASTI SPONZOR 6000 KM
ZLATNI SPONZOR 4000 KM
SREBRENI SPONZOR 2000 KM
SPONZOR 1000 KM

Platinasti sponzor:

- izložbeni prostor od 6 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- pet minuta pozdravnog govora sponzora na
ceremoniji otvaranja
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- četiri pune Kongresne ulaznice
- četiri ulaznice za svečanu večeru

Zlatni sponzor:

- izložbeni prostor od 5 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
d vorani
- tri pune Kongresne ulaznice
- tri ulaznice za svečanu večeru

Srebreni sponzor:

- izložbeni prostor od 4 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- logotip kompanije u finalnom programu
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- dvije pune Kongresne ulaznice
- dvije ulaznice za svečanu večeru

Sponzor:

- najava na internet stranici Kongresa
- logotip kompanije u finalnom programu
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- dvije pune Kongresne ulaznice
- dvije ulaznice za svečanu večeru
[/item]
[item title="Kontakti" icon=""]
[row]
[one_half]

Emir Jašarević, dipl.ing.saob.


Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba

[/one_half]
[one_half]

Alen Mehić, dipl.ing.građ.


Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com

[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title="Kotizacija"]
Kotizacija:

Prijava do 21. oktobra 2019.

Učesnici --------------------------- 300 KM (150 EUR)
Autori i Koautori referata ---- 150 KM (75 EUR)

Način uplate za učesnike iz BiH:

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Broj računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o
transportnoj infrastrukturi i
transportu”

Način uplate za učesnike izvan BiH:

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo, BiH
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o
transportnoj infrastrukturi i
transportu”
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

[row]
[one_half]
[/one_half]
[one_half]
[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Prijava sudjelovanja” icon=””]
[row]

JEZICI KONGRESA

Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.
Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:
UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Aplikacioni obrazac u BiH
Aplikacioni obrazac izvan BiH

[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”DOC” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/08/Aplikacioni_obrazac_u_BiH.doc” img=””]
Preuzeti – Aplikacioni obrazac u BiH [/iconbox]
[/one_half]
[one_half]
[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”DOC” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/08/Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH.doc” img=””] Preuzeti – Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH [/iconbox] [/one_half]

[/row]
[/item]

[item title=”Obrazac za sponzore i izlagace” icon=””]
[row]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/09/Aplikacioni_obrazac_za_izlagace2019.doc” img=””] Aplikacioni obrazac za izlagače [/iconbox] [/one_half]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/09/Aplikacioni_obrazac_za_sponzore2019.doc” img=””] Aplikacioni obrazac za sponzore [/iconbox] [/one_half]
[/row]
[/item]

[item title=”Upustva autorima referata” icon=””]

[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”PREUZETI .DOC File” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/08/Uputstvo_autorima_referata.doc” img=””] [/iconbox]

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
NASLOV RADA (BOLD, 14pt)
TITLE (NASLOV RADA NA ENGLESKOM JEZIKU – (BOLD, 14pt)

[row]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Dr.Ime i prezime 1, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa,
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Mr.Ime i prezime 2, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Ime i prezime 3, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox]
[/one_third]
[/row]
Sažetak: Predstavljanje rada
Ključne riječi: riječi, riječ2, riječ3
Abstract: Paper presents.
Key words: key word1, key word2, key word3

  1. OPŠTE UPUTE

Autor dostavlja referat odštampan u tri primjerka na papiru formata A4, CD koja sadrži rad u fajlu pripremljenom u Microsoft Wordu – Naslov fajla: dvije cifre + prva tri naslova prezimena autora + prva tri slova naslova. Fajl može biti arhivirani (programi ARJ ili PKZIP). Opseg rada ne treba preći 15 stranica formata A4, uključujući i priloge.
 

  1. PISANJE REFERATA

Tekst pisati na računaru, preferira se pismo Ariel. Tekst se kuca sa jednostrukim razmakom u dvije kolone. Gornja i donja margina je 2.5 cm/1”, lijeva i desna margina su 2 cm/0.8”, širina kolone je 8.25 cm/3.3”, razmak između kolona je 0.5 cm/0.2”, veličina fonta je 10 pointa.
Stranice numerisati u donjoj margini, centrirano.

Naslov referata započeti pisati 6 cm od gornjeg ruba papira  VELIKIM SLOVIMA, font 14 pointa, masno. Sa jednim redom proreda pisati naslov na engleskom jeziku. Imena autora  pisati sa jednim redom proreda ispod engleskog naslova, malim slovima, centrirano, u odgovarajućem broju kolona, između kojih je razmak 0.5 cm/0.2”. Ispod imena autora  pisati firmu (bez proreda).

Sažetak pisati sa 11pt, italic, preko obje kolone 10 redova maksimum. Ključne riječi pisati iz asažetka, sa jednim redom proreda. Abstract pisati iza ključnih riječi sa jednim redom proreda, preko obje kolone.

Key words nakon toga, takođe sa jednim redom proreda, 11pt, italic, preko obje kolone.

Uvod slijedi u nastavku samo ako ispod riječi UVOD stane najmanje 2 reda teksta, 12pt, bold.

NASLOVE POGLAVLJA, pisati velikim slovima masno, a podnaslove malim slovima, masno.

Naslove i podnaslove započeti pisati uz lijevu marginu. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i naslova drugog poglavlja ostavljaju se tri slobodna retka. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i podnaslova (stupanj 1.1) ostavljaju se dva slobodna retka, a ispred podnaslova (stupanj 1.1.1) jedan red. Iza svih naslova stavlja se jedan prazan red, ukoliko naslov ne slijedi podnaslov.

Naslove poglavlja stupnjevati u decimalnoj klasifikaciji, kao u gornjem primjeru. Novu liniju (alineju) istaknuti uvlačenjem prvog retka za 1,25 cm. Osim prvog pasusa nakon naslova koji se ne uvlači. Izostaviti prored između pasosa.

PRIMJERI NUMERIRANJA:

  1. NASLOV POGLAVLJA

3.1. Podnaslov

3.1.1 Pod-podnaslov (karakteristična cjelina unutar podnaslova-ako postoji).

Savjeti:

Za izbjegavanje odvajanja broja od mjerne jedinice, koristiti <Ctrl>+<Shift>+<Space>; za opciono stavljanje crtice između slobova riječi koristiti <Ctrl>+<->.
3.2. Jednadžbe
Jednadžbe pisati u grafičkom editoru za jednadžbe: Microsoft Equation ili Corel Equation. Na desnom rubu teksta, u redu na kojem pisana jednadžba, u zagradi treba naznačiti njen broj, počevši od broja 1, pri čemu je korisno koristiti  desni (right) tabulator podešen na 8.25cm.

  • Italic u jednadžbama i u tekstu koristiti za:
  • Varijable
  • Označeno latiničnim slovima – kurziv, odnosno italik pismo (a,x,P1,…)
  • Varijable označene grčkim slovima normalno (a,b,g,…)
  • Funkcije i cifre normalnim slovima,
  • Oznake matrica masno.

3.3. Slike

Slike se smještaju uz tekst, u koloni, centrirano i po mogućnosti bez okvira (slika 1). Z apripremu slika koristiti grafički editor worda, AutoCad, Corel, Excel, ili neki sličan program, odnosno skener. (Ukoliko autor nema na raspolaganju skener, slike dosstavlja u originalu-fotografije ili crreži, a u tekstu ostavlja prostor za sliku). Crtreži, dijagrami i fotografije se numerišu od 1 (arapski brojevi). Sliku prati naziv slike, pozicioniran ispod slike, centrirano uodnosu na margine. Veće slike mogu se staviti frame neoivičen linijama, čija širina može biti do 17 cm.

Ovaj frame smjestiti na vrh ili na dno strane (slika 2)

3.4. Tablice

Tablice se smještaju u tekst na isti način kao i slike. Numerišu se rimskim brojevima (I, II, III, IV …). Nazivi tablica pišu se iznad, uz lijevo poravnanje.
Tablica 1: Naziv tablice (ako je tekst u nazivu tablice ili slike duži od jednog reda koristiti viseći paragraf)

tekst1 tekst2

[MHz]

tekst3
tekst 1 0.00
duži tekst 2 1.25
duži tekst duži tekst duži    
tekst 3 22.40

LITERATURA

Naslov litaratura se piše veličinom slova 12pt. Bold, velikim slovima, a tekst se piše veličinom slova 11pt.

Litaraturu treba svrstati onim redom kojim se navodi u tekstu i navesti na sljedeći način:

(Članak iz časopisa)

[1]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

rada, naziv časopisa, br. svezak, (od-do),

mjesec i godina izdanja.

(Referat objavljen u zborniku konferencije)

[2]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

referata, naziv konferencije, br. svezak,

mjesto i godina.

(Knjiga)

[3]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

knjige, izdavač, mjesto, godina.

(Internet adresa)

[4]        www.

[/item]

[/tabs]