Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

3. BH Kongres o vodama

U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH održan je 3. BH Kongres o vodama, u Sarajevu 11. I 12. maja 2022. godine.

Kongres je organiziran sa ciljem da se Vode jasno i ponovo prepoznaju kao „motor pokretač“ razvoja u energetici, industriji, transportu, poljoprivredi, turizmu i mnogim drugim djelatnostima.

Učesnici skupa su imali priliku da razmjene dosadašnja iskustva i sagledaju izazove u optimiziranju upravljanja vodnim resursima.

Na Kongresu je učestvovalo 132 autora i koautora iz Srbije, Hrvatske, Španije, Austrije, Turske, Češke, Holandije i Bosne i Hercegovine. Prezentirano je 40 referata koji su bili podijeljeni u 7 tematskih cjelina:

  • Ublažavanje klimatskih promjena
  • Prilagođavanje klimatskim promjenama
  • Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa uključujući i morske
  • Prelaz na cirkularnu ekonomiju na području vodnog gospodarstva
  • Prevencija i kontrola zagađivanja
  • Zaštita i restauracija biodiverziteta i ekosistema i kreiranje javnog mišljenja
  • Upravljanje vodnim resursima i budući izazovi

Na Kongresu je održan okrugli sto na temu: “Energetsko iskorištenje hidropotencijala u BiH”.

Cilj Kongresa je bio da se prezentiraju modeli koji će ubrzati implementacije strateških razvojnih evropskih, regionalnih i lokalnih projekata, kao I da se pomogne iznalaženju puta za snažniju regionalnu saradnju.

Prema mišljenju učesnika, Kongres je uspješno ostvario postavljene ciljeve.

Na ceremoniji otvaranja Kongresa Udruženje konsultanata inženjera BiH uručilo je Prof. dr Tariku Kupusoviću nagradu za životno djelo u oblasti voda.

Zaključci sa Kongresa kao i Zbornik radova su u pripremi i biće obavljeni na web stranici udruženja konsultanata inženjera BiH: https://uki.ba/

Kongres u medijima:


https://www.youtube.com/watch?v=0X2sZol_jt0
https://www.youtube.com/watch?v=rkAL7rgTA8w
https://www.akta.ba/najave/konferencije-i-kongresi/145892/3-bh-kongres-o-vodama-11-i-12-maja-2022
https://hayat.ba/voda-je-zivot-i-na-nju-trebamo-paziti-poceo-treci-bh-kongres-o-vodama/670657/https://manager.ba/vijesti/3-bh-kongres-o-vodama-odr%C5%BEat-%C4%87e-se-11-i-12-maja-2022-u-sarajevu
https://www.mreza-mira.net/vijesti/seminari-treninzi/3-bh-kongres-o-vodama-11-i-12-maja-2022/https://iah.org/events/3rd-bh-water-congress