Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

2. Regionalni simpozij o planiranju kvaliteta zraka u gradovima

Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine u saradnji sa konsultantskom organizacijom CETEOR organizuje 03. i 04. februara 2022. godine 2. Regionalni simpozij o kvalitetu zraka u gradovima.

Cilj skupa je da se na jednom mjestu okupe nosioci znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka i predstavnici institucija čiji je zadatak da brinu o ovoj oblasti, kako bi zajedno utvrdili optimalne i moguće aktivnosti za poboljšanje kvaliteta zraka, u kratkoročnom i dugoročnom periodu.

Navedeni cilj bi se ostvario kroz prenos znanja i iskustava različitih profila stručnjaka, kako bi se raspoloživa znanja, modeli, alati i iskustva dobre prakse mogli staviti u funkciju konkretnih akcionih planova za podizanje kvaliteta zraka u gradovima.

Simpozij će, na tragu postavljenih ciljeva, adresirati slijedeće ključne oblasti upravljanja kvalitetom zraka:

• Sistemi menadžmenta kvaliteta zraka
• Prostorno planiranje sa aspekta kvaliteta zraka
• Kompjutersko modeliranje i simulacija procesa u atmosferi gradova i na velike udaljenosti
• Praćenje emisija i ambijentalnih koncentracija zagađujućih materija i parametara atmosfere
• Mjere za smanjenje emisija zagađujućih materija u industriji, saobraćaju, zgradarstvu
i proizvodnji električne energije
• Procjena uticaja na zdravlje ljudi

Format događaja biće usaglašen sa epidemiološkom situacijom.

2nd Symposium on Air Quality in Cities

Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina, in collaboration with the consulting organization CETEOR, organizes a 2nd Symposium on Air Quality in Cities on 3rd and 4th February 2022, which has regional character.

The goal of this event is to gather at one place knowledge bearers from the field of air quality management and representatives of the institutions whose task is to look after this field in order to jointly determine optimal and possible activities aimed at improving air quality in short and long term period.
The above-mentioned goal is to be achieved through the transmission of knowledge and experience among experts of
different profiles so that available knowledge, models, tools and experiences of good practices be integrated in specific action plans aimed at improving air quality in cities.

In line with the set goals the Symposium will address the following key areas of air quality management:

• Air quality management systems
• Spatial planning from the aspect of air quality
• Computer modelling and simulation of atmospheric processes
in cities and at long distances
• Observation of emissions and ambient concentration of
pollutants and atmospheric parameters
• Measures for reducing emissions of pollutants in industry,
traffic, building sector and production of electrical power
• Health impact assessment


Event format will be harmonized with the epidemiological situation.