Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

4. KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU I REGIONALNOM RAZVOJU, 15. juni 2023., Sarajevo

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizuje 4. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju, koja će se održati 15. juna 2023., u Sarajevu.

15. novembra 2022. godine na našoj planeti rođen je 8 – milijarditi stanovnik. Broj stanovnika u gradovima se povećava. Prema istraživanjima UN do 2050. godine u gradovima će živjeti dvije trećine ukupnog stanovništva. Urbano planiranje i regionalni razvoj suočavaju se sa brojnim problemima. Kako bi se uspješno planirao razvoj urbanih, suburbanih I funkcionalnih regija, EU je pripremila niz dokumenata i inicijativa usmjerenih na razvoj održivih i pametnih gradova.

Posebno je istaknuta važnost međuovisnosti urbanih I ruralnih područja.
2020. godine EU je donijela Teritorijalnu agendu TA2030, koja predstavlja politički okvir za prostorno planiranje u Evropi, njenim regijama i zajednicama.

Zadatak donosioca odluka na svim nivoima vlasti je da doprinesu inkluzivnijoj i održivoj budućnosti za sva mjesta te da pomognu dostizanje održivih razvojnih ciljeva u Evropi.
TA2030 sadrži dva sveobuhvatna cilja – Pravedna Evropa i Zelena Evropa, koji imaju šest prioriteta za razvoj evropskog teritorija u cjelini.

EU je pripremila niz fondova za finansiranje različitih projekata održivih i pametnih gradova.

Jedan od bitnih dokumenata koji tretira urbano planiranje i regionalni razvoj je i Sofijska deklaracija o Zelenom programu za Zapadni Balkan (GAWB) za period 2021. – 2030. godine. GAWB sadrži pet stubova: Dekarbonizacija, Cirkularna ekonomija, Eliminisanje zagađenja, Održiva poljoprivreda i Zaštita prirode i biodiverziteta.
Četvrta Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju će okupiti stručnjake, naučne radnike, međunarodne predavače iz šire regije i Evrope, kao i predstavnike institucija vlasti, sa ciljem analiza dosadašnjih iskustava i budućih izazova u integriranom razvoju gradova. To je prilika za uspostavljanje snažnog foruma za svestrani interaktivni razvojni ciklus koji će omogućiti bržu implementaciju evropskih politika za urbano planiranje i regionalni razvoj. 

Očekujemo vaše aktivno učešće u organizaciji i radu 4. Konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

.

.

.

4TH CONFERENCE ON URBAN PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT, June 15th 2023, Sarajevo

Dear colleagues

The Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina is hosting the Fourth Conference on Urban Planning and Regional Development, to be held in Sarajevo on 15 June 2023.    

15 November 2022 saw the birth of the 8 billionth resident of our planet. The number of urban dwellers is on the rise. According to UN research, two thirds of the world population will be living in cities by 2050. Urban planning and regional development are faced with numerous problems. In order to plan successfully for the development of urban, suburban, and functional regions, the EU has prepared a host of documents and initiatives focusing on the development of sustainable and smart cities.   

Particularly singled out was the importance of mutual dependence between urban and rural areas. In 2020 the EU adopted the TA2030 Territorial Agenda, which provides a political framework for spatial planning in Europe and its regions and communities. 

It is the task of the decision makers at all levels of government to contribute to a more inclusive and sustainable future in all places, as well as to help reach the sustainable development goals in Europe. TA2030 contains two all-encompassing goals – Fair Europe and Green Europe – which have six priorities for the development of the European territory as a whole.  

EU has prepared a host of funds for the financing of various projects for sustainable and smart cities.

An important document dealing with urban planning and regional development is the Sofia Declaration on the Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) 2021-2030. GAWB consists of five pillars: Decarbonization, Circular Economy, Elimination of Pollution, Sustainable Agriculture, and Nature and Biodiversity Protection.  

The Fourth Conference on Urban Planning and Regional Development will gather experts, scientific workers, and international lecturers from the broader region and Europe, as well as government representatives, with the goal of analyzing the experience so far and future challenges in integrated development of cities. It represents an opportunity to establish a strong forum for a versatile interactive developmental cycle, which will enable faster implementation of European urban planning and regional development policies. 

We expect your active participation in the organization and work of the Fourth Conference on Urban Planning and Regional Development.

.