Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

2. BiH KONGRES O VODAMA

Brosura ispod
Klik za prikaz


Sarajevo 07. i 08. novembar 2019

[tabs]

[item title=”POZIVNICA”]

Udruženje konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) organizira Drugi BiH
Kongres ovodama.
Prvi BiH kongres o vodama, održan 27. i 28.10. 2016. u organizaciji Udruženja
konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH), uz učešće svih relevantnih
institucija, okupio je 350 učesnika. Cilj je bio da se vode u BiH jasno prepoznaju kao
„pokretač“ razvoja u energetici, industriji, poljoprivredi, turizmu, kvalitetu urbanog i
ruralnog življenja, te svim drugim djelatnostima.
Oko 200 autora iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Holandije,
Švedske, Engleske i Singapura, pripremili su i saopštili 85 referata. Vode u Evropskoj
uniji su odavno veoma visoko na listi prioriteta i pažnje svih njenih institucija. Veoma je
razvijena legislativa, kako ona koja se primjenjuje direktno na nivou EU, tako i ona koja
se prenosi u nacionalna zakonodavstva. Međutim, rizici i dalje rastu, pa se za sljedeći
deveti EU naučni program FP9 već predviđa okvirni program „Misija voda“, jer su
proširivanje i produbljavanje znanja, istraživanje i inovacije jedini put za suočavanje s
vodnom krizom, kako u svjetlu klimatskih promjena, tako i daljnje urbanizacije i drugih
faktora.
Svjetski ekonomski forum u Davosu već uzastopno 7 godina stavlja krizu vode među 5
najvećih društvenih rizika za stabilost svijeta. Nije kriza voda samo u dijelovima Afrike
ili Azije, ili samo među nerazvijenim; kriza upravljanja vodama je posebno opasna u
razvijenom svijetu. U pitanjima Evropske Komisije Bosni i Hercegovini iz decembra
2016. godine, radi ocjene nivoa dostizanja kriterija za članstvo u EU, vode su, shodno
situaciji i u zemljama članicama EU, tretirane veoma detaljno. Odgovaranja na pitanja iz
upitnika, kroz mehanizma koordinacije, predstavljao je najznačajniji i najsloženiji
zadatak institucija u Bosni i Hercegovini – od općina i kantona, preko entiteta i
distrikta, do države.
Zahtjevi za dodatna objašnjenja formulirani su inženjerski: traže se brojevi, procenti,
dani, opisi procedura, tumačenja za provedbu razgraničenja nadležnosti i
osposobljenosti institucija, itd. Za okoliš i klimatske promjene, te specifično vode,
pitanja se odnose na efektivnu implementaciju usvojenih strategija i planova, naročito
u vezi dostupnosti i kvalitete vode za piće i tretmanu otpadnih voda, te transpoziciji i
primjeni europskih direktiva o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Pitanja i potpitanja
su zapravo smjernice za neophodne reforme, pothvate i akcije u transformaciji
bosanskohercegovačkog društva i ekonomije prema europskim standardima i
praksama.
Drugi BiH Kongres o vodama će biti posvećen evropskom putu BiH uoblasti voda,kao
i svim oblastima, odnosno sektorima, koji imaju dodira s vodama. Znači, namjera je
razmotriti kako dovesti do „otvaranja“ sektora voda prema drugim sektorima, da bi se i
oni uključili u rješavanje „vodne“ problematike; kao i obrnuto, kako da sektor voda
proaktivno učestvuje u orijentacijama, vizijama, strategijama i svim planovima razvoja i
aktuelnim dešavanjima uostalim sektorima, povezanim s vodama.
Vode su medij koji pruža šansu Bosni i Hercegovini, kao i njezinim susjedima, pa i
cijeloj regiji jugoistočne Europe za ubrzanim, integralnim razvojem praktično svih
društvenih i ekonomskih komponenti.
Drugi Kongres će se održati 07.i 08. novembra 2019. godine.
Organizacioni odbor očekuje vaše učešće na Kongresu.

Predsjednik UKI BIH:
Prof. dr Ešref Gačanin

[/item][item title=”Datum i lokacija kongresa”]

Rok za prijava Referata ←—•—→ 15. septembar 2019.

Rok za predaju Sažetaka ←—·—→ 15. septembar 2019.

Rok za predaju Referata ←—⋅—→ 15. oktobar 2019.
*Konačna verzija*

Prijava za učestvovanje ←—◊—→ 01. novembar 2019.

KONGRES 07. i 08. ←——⊗——→ novembar 2019.

[/item]
[item title=”Tematske oblasti kongresa”]

Teme Kongresa pokrivaju oblasti:
 • Vode u EU
 • Vodna politika u BiH
 • Vode u UN programu održivog razvojaSaradnja sektora voda sa drugim sektorima
 • Finansiranje projekata u sektoru voda
 • Kadrovi i obrazovanje u sektoru voda
 • Aktuelne teme u sektoru voda

[/item][item title=”Izložbe i stručno-komercijalni nastupi” icon=””]

Organizator - Udruženje konsultanata inženjera
Bosne i Hercegovine, ljubazno poziva
potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže
10. BiH kongresu o transportnoj infrastrukturi i
transportu i doprinesu njegovom uspjehu.

Mogućnosti i opcije sponzorstva:

PLATINASTI SPONZOR 6000 KM
ZLATNI SPONZOR 4000 KM
SREBRENI SPONZOR 2000 KM
SPONZOR 1000 KM

Platinasti sponzor:

- izložbeni prostor od 6 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- pet minuta pozdravnog govora sponzora na
ceremoniji otvaranja
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- četiri pune Kongresne ulaznice
- četiri ulaznice za svečanu večeru

Zlatni sponzor:

- izložbeni prostor od 5 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
d vorani
- tri pune Kongresne ulaznice
- tri ulaznice za svečanu večeru

Srebreni sponzor:

- izložbeni prostor od 4 m2
- najava na internet stranici Kongresa
- logotip kompanije u finalnom programu
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- dvije pune Kongresne ulaznice
- dvije ulaznice za svečanu večeru

Sponzor:

- najava na internet stranici Kongresa
- logotip kompanije u finalnom programu
- promotivni letak u Kongresnoj torbi
- zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na
ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
- logotip kompanije na transparentu u plenarnoj
dvorani
- dvije pune Kongresne ulaznice
- dvije ulaznice za svečanu večeru
[/item]
[item title="Kontakti" icon=""]
[row]
[one_half]

Emir Jašarević, dipl.ing.saob.


Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba

[/one_half]
[one_half]

Alen Mehić, dipl.ing.građ.


Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com

[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title="Kotizacija"]
Kotizacija:

Prijava do 21. oktobra 2019.

Učesnici --------------------------- 300 KM (150 EUR)
Autori i Koautori referata ---- 150 KM (75 EUR)

Način uplate za učesnike iz BiH:

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Broj računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o
transportnoj infrastrukturi i
transportu”

Način uplate za učesnike izvan BiH:

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo, BiH
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “Kotizacija za 10. BiH kongres o
transportnoj infrastrukturi i
transportu”
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

[row]
[one_half]
[/one_half]
[one_half]
[/one_half]
[/row]
[/item]

[item title=”Prijava sudjelovanja” icon=””]

JEZICI KONGRESA Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i HercegovinaAplikacioni obrazac u BiHAplikacioni obrazac izvan BiH

[row]

[one_half]
[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”DOC” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/10//KOV-Aplikacioni_obrazac_u_BiH.doc” img=””]

Preuzeti – Aplikacioni obrazac u BiH

[/iconbox]
[/one_half]
[one_half]

[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”DOC” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/10//KOV-Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH.doc” img=””]

Preuzeti – Aplikacioni_obrazac_izvan_BiH

[/iconbox]
[/one_half]
[/row]
[/item]

[item title=”Obrazac za sponzore i izlagace” icon=””]
[row]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/10/KOV-Application_form.doc” img=””] Aplikacioni obrazac za izlagače [/iconbox] [/one_half]
[one_half] [iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”Preuzeti” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/10/KOV-Application_form.doc” img=””] Aplikacioni obrazac za sponzore [/iconbox] [/one_half]
[/row]
[/item]

[item title=”Upustva autorima referata” icon=””]

[iconbox iconpos=”top” icon=”file-text” with_circle=”0” title=”PREUZETI .DOC File” link=”https://uki.ba/wp-content/uploads/2019/10/KOV-Instructions_for_the_authors.doc” img=””] [/iconbox]

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA
NASLOV RADA (BOLD, 14pt)
TITLE (NASLOV RADA NA ENGLESKOM JEZIKU – (BOLD, 14pt)

[row]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Dr.Ime i prezime 1, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa,
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Mr.Ime i prezime 2, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox] [/one_third]
[one_third] [iconbox iconpos=”top” icon=”” with_circle=”0” title=”” link=”” img=””] Ime i prezime 3, dipl.ing.
Preduzeće – Institucija, adresa
e-mail:
[/iconbox]
[/one_third]
[/row]
Sažetak: Predstavljanje rada
Ključne riječi: riječi, riječ2, riječ3
Abstract: Paper presents.
Key words: key word1, key word2, key word3

 1. OPŠTE UPUTE

Autor dostavlja referat odštampan u tri primjerka na papiru formata A4, CD koja sadrži rad u fajlu pripremljenom u Microsoft Wordu – Naslov fajla: dvije cifre + prva tri naslova prezimena autora + prva tri slova naslova. Fajl može biti arhivirani (programi ARJ ili PKZIP). Opseg rada ne treba preći 15 stranica formata A4, uključujući i priloge.
 

 1. PISANJE REFERATA

Tekst pisati na računaru, preferira se pismo Ariel. Tekst se kuca sa jednostrukim razmakom u dvije kolone. Gornja i donja margina je 2.5 cm/1”, lijeva i desna margina su 2 cm/0.8”, širina kolone je 8.25 cm/3.3”, razmak između kolona je 0.5 cm/0.2”, veličina fonta je 10 pointa.
Stranice numerisati u donjoj margini, centrirano.

Naslov referata započeti pisati 6 cm od gornjeg ruba papira  VELIKIM SLOVIMA, font 14 pointa, masno. Sa jednim redom proreda pisati naslov na engleskom jeziku. Imena autora  pisati sa jednim redom proreda ispod engleskog naslova, malim slovima, centrirano, u odgovarajućem broju kolona, između kojih je razmak 0.5 cm/0.2”. Ispod imena autora  pisati firmu (bez proreda).

Sažetak pisati sa 11pt, italic, preko obje kolone 10 redova maksimum. Ključne riječi pisati iz asažetka, sa jednim redom proreda. Abstract pisati iza ključnih riječi sa jednim redom proreda, preko obje kolone.

Key words nakon toga, takođe sa jednim redom proreda, 11pt, italic, preko obje kolone.

Uvod slijedi u nastavku samo ako ispod riječi UVOD stane najmanje 2 reda teksta, 12pt, bold.

NASLOVE POGLAVLJA, pisati velikim slovima masno, a podnaslove malim slovima, masno.

Naslove i podnaslove započeti pisati uz lijevu marginu. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i naslova drugog poglavlja ostavljaju se tri slobodna retka. Između posljednjeg retka jednog poglavlja i podnaslova (stupanj 1.1) ostavljaju se dva slobodna retka, a ispred podnaslova (stupanj 1.1.1) jedan red. Iza svih naslova stavlja se jedan prazan red, ukoliko naslov ne slijedi podnaslov.

Naslove poglavlja stupnjevati u decimalnoj klasifikaciji, kao u gornjem primjeru. Novu liniju (alineju) istaknuti uvlačenjem prvog retka za 1,25 cm. Osim prvog pasusa nakon naslova koji se ne uvlači. Izostaviti prored između pasosa.

PRIMJERI NUMERIRANJA:

 1. NASLOV POGLAVLJA

3.1. Podnaslov

3.1.1 Pod-podnaslov (karakteristična cjelina unutar podnaslova-ako postoji).

Savjeti:

Za izbjegavanje odvajanja broja od mjerne jedinice, koristiti <Ctrl>+<Shift>+<Space>; za opciono stavljanje crtice između slobova riječi koristiti <Ctrl>+<->.
3.2. Jednadžbe
Jednadžbe pisati u grafičkom editoru za jednadžbe: Microsoft Equation ili Corel Equation. Na desnom rubu teksta, u redu na kojem pisana jednadžba, u zagradi treba naznačiti njen broj, počevši od broja 1, pri čemu je korisno koristiti  desni (right) tabulator podešen na 8.25cm.

 • Italic u jednadžbama i u tekstu koristiti za:
 • Varijable
 • Označeno latiničnim slovima – kurziv, odnosno italik pismo (a,x,P1,…)
 • Varijable označene grčkim slovima normalno (a,b,g,…)
 • Funkcije i cifre normalnim slovima,
 • Oznake matrica masno.

3.3. Slike

Slike se smještaju uz tekst, u koloni, centrirano i po mogućnosti bez okvira (slika 1). Z apripremu slika koristiti grafički editor worda, AutoCad, Corel, Excel, ili neki sličan program, odnosno skener. (Ukoliko autor nema na raspolaganju skener, slike dosstavlja u originalu-fotografije ili crreži, a u tekstu ostavlja prostor za sliku). Crtreži, dijagrami i fotografije se numerišu od 1 (arapski brojevi). Sliku prati naziv slike, pozicioniran ispod slike, centrirano uodnosu na margine. Veće slike mogu se staviti frame neoivičen linijama, čija širina može biti do 17 cm.

Ovaj frame smjestiti na vrh ili na dno strane (slika 2)

3.4. Tablice

Tablice se smještaju u tekst na isti način kao i slike. Numerišu se rimskim brojevima (I, II, III, IV …). Nazivi tablica pišu se iznad, uz lijevo poravnanje.
Tablica 1: Naziv tablice (ako je tekst u nazivu tablice ili slike duži od jednog reda koristiti viseći paragraf)

tekst1 tekst2

[MHz]

tekst3
tekst 1 0.00
duži tekst 2 1.25
duži tekst duži tekst duži    
tekst 3 22.40

LITERATURA

Naslov litaratura se piše veličinom slova 12pt. Bold, velikim slovima, a tekst se piše veličinom slova 11pt.

Litaraturu treba svrstati onim redom kojim se navodi u tekstu i navesti na sljedeći način:

(Članak iz časopisa)

[1]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

rada, naziv časopisa, br. svezak, (od-do),

mjesec i godina izdanja.

(Referat objavljen u zborniku konferencije)

[2]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

referata, naziv konferencije, br. svezak,

mjesto i godina.

(Knjiga)

[3]        Inicijali imena i prezimena autora, naslov

knjige, izdavač, mjesto, godina.

(Internet adresa)

[4]        www.

[/item]

[/tabs]