Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

Treći BiH Kongres o Željeznicama

Dobrodošlica

Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine (UKI BIH) u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) organizira Treći BH kongres o željeznicama. Kongres će se održati 15.-16. oktobra 2015. U zadnjih 25 godina Evropska Komisija je bila veoma aktivna u restruktuiranju željezničkog transportnog tržišta i jačanju pozicije željeznica u odnosu na druge vidove transporta. Evropska Komisija je označila tri krucijalna područja bitna za jačanje željeznica:
• otvaranje željezničkog transportnog tržišta,
• poboljšanje interoperabilnosti i bezbjednosti na nacionalnim mrežama i
• razvoj željezničke transportne infrastrukture.
Željeznice u Evropi mogu funkcionisati efikasno i racionalno samo ako postoji jasna zajednička evropska transportna politika sa definisanim:
• ciljevima,
• strategijom za dostizanje ciljeva i
• planiranim – definisanim sredstvima za ostvarivanje strategije.
Kongres će tretirati teme koje su aktuelne kako za BiH tako i za užu i širu regiju:
• pozicija željeznice na tržištu transportnih usluga,
• transportna politika – evropska, regionalna i nacionalna,
• strategija razvoja željeznica,
• željeznički saobraćaj u urbanim područjima,
• upravljanje željeznicama,
• interoperabilnost,
• željeznička infrastruktura,
• mobilni kapaciteti,
• bezbjednost saobraćaja,
• zaštita okoline i željeznice,
• finansiranje željeznica.
Kongres je prilika da se ponovo naglase prednosti željeznica u odnosu na druge vidove kopnenog transporta u domenu bezbjednosti, zaštite okoliša, korištenja zemljišta i racionalnosti. Treći BH kongres o željeznicama je prilika vladinim sektorima te kompanijama koje upravljaju željeznicama ili su uključene na razne načine u željeznički transport, da razmjene iskustva u dostizanju ciljeva postavljenih u direktivama i programima Evropske Komisije, na evropskom, regionalnom ili nacionanom nivou. Takođe, ovaj Kongres je i prilika da se razmjene iskustva u koordinaciji ne samo zajedničkog planiranja već i implementaciji zajedničkih regionalnih projekata. Recenzirani radovi biće publikovani u Zborniku radova.
Organizacioni odbor Vas poziva da uzmete učešće u radu Trećeg BH kongresa o željeznicama i želi Vam dobrodošlicu u Sarajevo.

Prof.dr. Ešref Gačanin
Predsjednik UKI BIH

[tabs]
[item title=”Datum i lokacija kongresa” icon=””]ZNAČAJNI DATUMI

Prijava referata 30. april 2015.
Rok za predaju sažetaka 31. maj 2015.
Predaja referata – konačna verzija 10. septembar 2015.
Finalni program Kongresa 20. septembar 2015.
Prijava za učestvovanje 10. oktobar 2015.
DATUM KONGRESA 15. – 16. oktobar 2015.
LOKACIJA

[/item]
[item title=”Izložbe i stručno-komercijalni nastupi” icon=””]

MOGUĆNOST I OPCIJE SPONZORSTVA

Organizator – Udruženje Konsultanata inženjera Bosne i Herecegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže 3. BiH kongresu o željeznicama i doprinesu njegovom uspjehu.

MOGUĆNOSTI I OPCIJE SPONZORSTVA

Platinasti sponzor 8000BAM / 4000EUR
Zlatni sponzor 5000BAM / 2500EUR
Srebrni sponzor 3000BAM / 1500EUR
Sponzor 1000BAM / 500EUR

Sponzori će uživati slijedeće beneficije:

PLATINASTI SPONZORI

Izložbeni prostor od 6m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Pet minuta pozdravnog govora sponzora na ceremoniji otvaranja
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Četiri pune kongresne ulaznice
Četiri ulaznice za svečanu večeru

ZLATNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 5m2
Najava na internet stranici kongresa
Reklama u finalnom programu (1/2 kolor stranica)
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Tri pune kongresne ulaznice
Tri ulaznice za svečanu večeru

SREBRNI SPONZORI

Izložbeni prostor od 4m2
Najava na internet stranici kongresa
Logo kompanije u finalnom programu
Promotivni letak u kongresnoj torbi
Zahvalnica predsjedavajućeg u govoru na ceremoniji otvaranja ili ceremoniji dobrodošlice
Logo kompanije na transparentu u plenarnoj dvorani
Dvije pune kongresne ulaznice
Dvije ulaznice za svečanu večeru
[/item]
[item title=”Poziv za izlagače” icon=””]
Teme kongresa pokrivaju širok spektar aktivnosti, a izlagači koji prezentiraju projekte, proizvode, opremu, materijale i usluge su dobrodošli. Alokacija prostora će biti rađena na osnovi prvi došao prvi uslužen. Dodatna oprema i usluge, kao što je dodatno angažovanje namještaja, internet konekcije i sl., mogu biti iznajmljene uz dodatne troškove. Molimo Vas da pošaljete aplikaciju za rezervaciju najkasnije do 1. jula 2015. godine.
Za dalje informacije, molimo Vas kontaktirajte: e-mail uki@bih.net.ba
[/item]
[item title=”Kontakti” icon=””]
[row]
[one_half]Emir Jašarević, dipl.ing.saob.
Tel:+387 33 276 360;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: uki@bih.net.ba[/one_half]
[one_half]Alen Mehić, dipl.ing.građ.
Tel:+387 33 276 326;
Fax:+387 33 276 355;
e-mail: alen.mehic@ipsa-institut.com[/one_half]
[/row]
[/item]
[item title=”Kotizacija” icon=””]
Prijava do 10.oktobra 2015.godine

Učesnici 300,00 BAM (150,00EUR)

Autori i koautori referata 150,00 BAM (75,00EUR)

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom “Kotizacija za 3. BiH kongres o željeznicama”.

Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Korisnik: UKI BiH, Sarajevo, BiH
Sa naznakom: 3. BiH kongres o željeznicama
Račun korisnika:
IBAN CODE: BA391611000001351462
Naziv korisnika: UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BiH
Adresa: PUT ŽIVOTA bb
71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina
[/item]
[item title=”Prijava sudjelovanja” icon=””]
JEZICI KONGRESA

Zvanični jezici Kongresa su bosanski, srpski, hrvatski i engleski.
Prijavu sudjelovanja izvršiti slanjem popunjenog obrasca na e-mail uki@bih.net.ba, na fax: +387 276 355, ili dopisom na adresu:
UDRUŽENJE KONSULTANATA INŽENJERA BOSNE i HERCEGOVINE Put života bb, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Aplikacioni obrazac u BiH
Aplikacioni obrazac izvan BiH
[/item]
[item title=”Teme kongresa” icon=””]
TEMATSKE OBLASTI KONGRESA

POZICIJA ŽELJEZNICE NA TRŽIŠTU TRANSPORTNIH USLUGA
TRANSPORTNA POLITIKA – EVROPSKA, REGIONALNA I NACIONALNA
STRATEGIJA RAZVOJA ŽELJEZNICA
ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ U URBANIM PODRUČJIMA
UPRAVLJANJE ŽELJEZNICAMA
INTEROPERABILNOST
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA
MOBILNI KAPACITETI
BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
ZAŠTITA OKOLINE I ŽELJEZNICE
FINANSIRANJE ŽELJEZNICA
[/item]
[item title=”Upute autorima” icon=””]
Prijave referata (naslov) dostaviti najkasnije do 30.aprila 2015. godine na e-mail: uki@bih.net.ba ili fax +387 33 276 355. Sažetak radova, do 20 kucanih redova, dostaviti do 31.maja 2015.
Autori referata mogu preuzeti upute za pisanje radova na internet stranici Udruženja, www.uki.ba. Konačne verzije radova napisati shodno uputama, te dostaviti najkasnije do 10.septembra 2015. u elektronskoj verziji na e-mail uki@bih.net.ba.

Upustvo autorima referata
[/item]
[/tabs]