Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

3. KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU I REGIONALNOM RAZVOJU

3. KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU // URBANO-RURALNA POVEZANOST I REGIONALNI RAZVOJ

Sarajevo, BiH
23. novembar 2021.

Poštovane kolegice I kolege,

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizira 3. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju. Treća Konferencija je posvećena urbano-ruralnom povezivanju i regionalnom razvoju. To je globalno aktuelna tema kojoj su posvećeni i dokumenti UN–AGENDA 2030 i EU-TERITORIJALNA AGENDA 2020.

U Zaključcima i preporukama sa 2. Konferencije, koju je ACE BH organizirao online 15. i 16. oktobra 2020., u zaključku – preporuci 17. napisano je:

Upravljanje i planiranje života u gradovima i selima, putnom infrastrukturom, komunalnim servisima i drugim javnim uslugama i svim onim što obilježava kvalitetan život u 21. vijeku, postaje izazovan zadatak u procesima urbanog života generalno, a posebno zbog visokog intenziteta urbanizacije i migracije stanovništva prema urbanim centrima. Potreba da se o tim procesima imaju precizni dugoročni podaci, ali i podaci u realnom vremenu na osnovu kojih se može promptno djelovati, guraju IKT sektor u proces istraživanja i razvoja senzorskih mreža i sistema za prikupljanje i obradu podataka, te optimizaciju korištenja resursa uz kreiranje održivih modela razvoja uz najviši nivo ekološke svijesti. Neophodno je djelovati dvojako i u pravcu podizanja kvaliteta života izvan urbanih centara kao i održavanja ruralnih zajednica, koje su potrebne da bi se održala primarna poljoprivredna proizvodnja, ali i rasteretili gradovi od prenaseljavanja. EU kohezione politike za ravnomjerni razvoj regija i država, ali i izravnavanje urbanog i ruralnog razvoja i podizanje ukupnog kvaliteta života, odličan su pravac za dalja promišljanja i translaciju tih smjernica u lokalne i državne sektorske politike, strategije, akcione planove i projekte.

Na značaj urbano-ruralnog povezivanja i regionalnog razvoja djeluje i trenutna pandemija virusa
COVID 19, praćena ozbiljnom ekonomskom krizom.
Konferencija će, kao i predhodne, okupiti stručnjake i naučne radnike iz raznih regija EU, predstavnike nevladinih organizacija, kao i predstavnike institucija vlasti, u cilju širenja znanja i iskustava u strateškom planiranju urbano-ruralnih područja i regionalnom razvoju.

Konferencija će biti održana u Sarajevu 23. novembra 2021. godine.
Očekujemo vaše aktivno učešće u organizaciji i radu 3. Konferecije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

S poštovanjem,
Dr Ešref Gačanin
Predsjednik ACE BH/UKI BiH

Za više informacija progledajte Aktivnosti 

3RD CONFERENCE ON URBAN PLANIN AND REGIONAL DEVELOPMENT // URBAN-RURAL CONNECTIVITY AND REGIONAL DEVELOPMENT

Sarajevo, BH
23rd November 2021

Dear colleagues,

The Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina is organizing the 3rd Conference on Urban Planning and Regional Development. The 3rd Conference is dedicated to urban-rural connectivity and regional development. This is a globally important topic referenced in the UN – AGENDA 2030 and EU – TERRITORIAL AGENDA 2020.

The Conclusions and Recommendations of the 2nd Conference, organized by ACE BiH on 15 and 16 October 2020 on – line, states under item 17:

“Managing and planning life in cities and villages, thereby considering road infrastructure, utilities, other public services and hallmarks of quality life in the 21st century, is proving to be a demanding task in urban life processes in general, especially given the high intensity of urbanization and migration of population to urban centers. The need to have precise long term data on such processes, as well as real-time data enabling prompt reaction, are pushing the ICT sector into researching and developing sensor networks and data collection and processing systems, optimizing resource utilization including generation of sustainable development models with the highest level of ecological awareness. Two-fold action is required – raising the quality of life outside urban centers and sustaining rural communities, with the aim of maintaining primary agricultural production and preventing over-population of cities. The EU cohesion policy for balanced development of regions and countries, but also leveling urban and rural development and raising the overall quality of life, are excellent directions for further consideration and translation of these directives to local and state sector policies, strategies, action plans and project.

Same as before, the Conference is going to gather experts and scientists from various EU regions, representatives of NGOs and governmental institutions, so as to widen knowledge and experience in strategic planning of urban-rural areas and regional development.

The Conference is going to be held in Sarajevo, on 23rd November 2021.

We are looking forward to your active participation in the organization and work of the 3rd Conference on Urban Planning and Regional Development.

Sincerely yours,
Dr Ešref Gačanin
President of ACE BH

For more information please chech Aktivnosti