Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

3. konferencija o urbanom planiranju // Urbano-ruralna povezanost i regionalni razvoj

3rd Conference on urban planin and regional development // Urban-rural connectivity and regional development

Date

11 - 12 nov 2021

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizira 3. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju. Treća Konferencija je posvećena urbano-ruralnom povezivanju i regionalnom razvoju. To je globalno aktuelna tema kojoj su posvećeni i dokumenti UN–AGENDA 2030 i EU-TERITORIJALNA AGENDA 2020.

U Zaključcima i preporukama sa 2. Konferencije, koju je ACE BH organizirao online 15. i 16. oktobra 2020., u zaključku – preporuci 17 napisano je:

Upravljanje i planiranje života u gradovima i selima, putnom infrastrukturom, komunalnim servisima i drugim javnim uslugama i svim onim što obilježava kvalitetan život u 21. vijeku, postaje izazovan zadatak u procesima urbanog života generalno, a posebno zbog visokog intenziteta urbanizacije i migracije stanovništva prema urbanim centrima. Potreba da se o tim procesima imaju precizni dugoročni podaci, ali i podaci u realnom vremenu na osnovu kojih se može promptno djelovati, guraju IKT sektor u proces istraživanja i razvoja senzorskih mreža i sistema za prikupljanje i obradu podataka, te optimizaciju korištenja resursa uz kreiranje održivih modela razvoja uz najviši nivo ekološke svijesti. Neophodno je djelovati dvojako i u pravcu podizanja kvaliteta života izvan urbanih centara kao i održavanja ruralnih zajednica, koje su potrebne da bi se održala primarna poljoprivredna proizvodnja, ali i rasteretili gradovi od prenaseljavanja. EU kohezione politike za ravnomjerni razvoj regija i država, ali i izravnavanje urbanog i ruralnog razvoja i podizanje ukupnog kvaliteta života, odličan su pravac za dalja promišljanja i translaciju tih smjernica u lokalne i državne sektorske politike, strategije, akcione planove i projekte.

Na značaj urbano-ruralnog povezivanja i regionalnog razvoja djeluje i trenutna pandemija virusa
COVID 19, praćena ozbiljnom ekonomskom krizom.

Konferencija će, kao i predhodne, okupiti stručnjake i naučne radnike iz raznih regija EU, predstavnike nevladinih organizacija, kao i predstavnike institucija vlasti, u cilju širenja znanja i iskustava u strateškom planiranju urbano-ruralnih područja i regionalnom razvoju.

Konferencija će biti održana u Sarajevu 11. i 12. novembra 2021. godine.

Očekujemo vaše aktivno učešće u organizaciji i radu 3. Konferecije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

Datum i rokovi

Predaja sažetka01.09.2021.
Predaja referata01.10.2021.
Prihvatanje referata01.11.2021.
Prijava za učestvovanje05.11.2021.
Datum Simpozij11. i 12.11.2020.

Tematske oblasti

 • Urbano-ruralno povezivanje u Agendi 2030
 • Sistem implementacije Ciljeva održivog razvoja
 • Teritorijalna agenda 2030
 • Urbano-ruralna povezanost i održivi ekonomski razvoj
 • Urbano-ruralna povezanost i okoliš
 • Urbano-ruralna povezanost i teritorijalni razvoj
 • Digitalizacija i urbano-ruralna povezanost
 • Infrastrukturna kohezija urbano-ruralnog kontinuuma

Kotizacija

Učesnici200 KM / 100 EUR
Autori i Koautori referata100 KM / 50 EUR

Način uplate<br>za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Način uplate<br>za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Račun korisnika:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “3. Konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju” i doprinesu njenom uspjehu.

Generalni sponzor – 3000 KM

 • pozdravni govor i video prezentacija na ceremoniji otvaranja Konferencije (u trajanju od 5 min)
 • najava na internet stranicama Konferencije
 • predstavljanje na web stranici Udruženja konsultanata inženjera BiH – reklama i tekst
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – tri bloka
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • prezentacija u pratećim tv emisijama i sadržajima koje obezbjeđuje Medijski pokrovitelj konferencije

Zlatni sponzor – 2000 KM

 • najava na internet stranicama Konferencije
 • predstavljanje na web stranici Udruženja konsultanata inženjera BiH
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – jedan blok
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • prezentacija u pratećim tv emisijama i sadržajima koje obezbjeđuje Medijski pokrovitelj konferencije

Srebreni sponzor – 1000 KM

 • najava na internet stranicama Kongresa
 • predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH
 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja kongresa
 • objava logotipa u Zborniku radova

Sponzor – 500 KM

 • najava na internet stranicama Konferencije
 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • objava logotipa u Zborniku radova

Medijski partner

 • najava na internet stranicama Konferencije
 • predstavljanje na web stranici Udruženja konsultanata inženjera BiH – logo i reklama
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – jedan blok
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • gostovanje učesnika konferencije u stručnim tematskim emisijama (novinskim tekstovima) Medijskog pokrovitelja

Napomena: U slučaju povoljnije epidemiološke situacije, sadržaj sponzorskih paketa biće prilagođen održavanju koferencije in site i dopunjen sa mogućnošću prezentacije sponzora korištenjem štandova i sl. Ostale informacije o marketinškom predstavljanju možete dobiti putem telefona +387 33 276 336, e-mail: uki@bih.net.ba

The Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina is organizing the 3rd Conference on Urban Planning and Regional Development. The 3rd Conference is dedicated to urban-rural connectivity and regional development. This is a globally important topic referenced in the UN – AGENDA 2030 and EU – TERRITORIAL AGENDA 2020.

The Conclusions and Recommendations of the 2nd Conference, organized by ACE BiH on 15 and 16 October 2020 on – line, states under item 17:

“Managing and planning life in cities and villages, thereby considering road infrastructure, utilities, other public services and hallmarks of quality life in the 21st century, is proving to be a demanding task in urban life processes in general, especially given the high intensity of urbanization and migration of population to urban centers. The need to have precise long term data on such processes, as well as real-time data enabling prompt reaction, are pushing the ICT sector into researching and developing sensor networks and data collection and processing systems, optimizing resource utilization including generation of sustainable development models with the highest level of ecological awareness. Two-fold action is required – raising the quality of life outside urban centers and sustaining rural communities, with the aim of maintaining primary agricultural production and preventing over-population of cities. The EU cohesion policy for balanced development of regions and countries, but also leveling urban and rural development and raising the overall quality of life, are excellent directions for further consideration and translation of these directives to local and state sector policies, strategies, action plans and project.

Same as before, the Conference is going to gather experts and scientists from various EU regions, representatives of NGOs and governmental institutions, so as to widen knowledge and experience in strategic planning of urban-rural areas and regional development.

The Conference is going to be held in Sarajevo, on 11-12 November 2021.

We are looking forward to your active participation in the organization and work of the 3rd Conference on Urban Planning and Regional Development.

Sincerely yours,

Dr. Ešref Gačanin
President of ACE BH

Datum i rokovi

Submission of abstracts01.09.2021.
Submission of papers (final version)01.10.2021.
Acceptance of papers01.11.2021.
Application for participation05.11.2021.
Conference days11. i 12.11.2020.

Topics for discussion

 • Urban-rural connectivity in the 2030 Agenda
 • System of implementation of Sustainable Development Goals
 • Teritorial Agenda 2030
 • Urban-rural connection and sustainable economic development
 • Urban-rural connection and environment
 • Urban-rural connection and territorial development
 • Digitization and urban-rural connectivity
 • Infrastructural cohesion of the urban-rural continuum

Fees

Participants200 KM / 100 EUR
Authors and co-Authors of Papers100 KM / 50 EUR

Payment instructions
for participants from BiH:

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Account No: 1610000046880014
With the indication: “3rd Conference on Urban Planning and Regional Development”

Payment instructions
for participants from abroad

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Address: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
With indication: “3rd Conference on Urban Planning and Regional Development”

Account of Beneficiary:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Name of Beneficiary: UKI BiH
Address: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Sponsorship possibilities and options

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “3. Konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju” i doprinesu njenom uspjehu.

General sponsor – 1500 EUR

 • welcome speech and video presentation at the opening ceremony of the conference (lasting 5 min)
 • announcement on the Conference website
 • advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • advertisement and logo in the final Conference program
 • company logo displayed on the screen during the Conference
 • broadcasting promo content during the break between thematic units – three blocks
 • publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • presentation in TV shows provided by the Media partner of the Conference

Golden sponsor – 1000 EUR

 • announcement on the Conference website
 • advertisement on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • advertisement and logo in the final Conference program
 • company logo displayed on the screen during the Conference
 • broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
 • publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • presentation in contents provided by the Media partner of the Conference

Silver sponsor – 500 EUR

 • announcement on the Conference website
 • advertisement on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • logo in the final Conference program
 • company logo displayed on the screen during the Conference
 • publication of the logo in the Proceedings

Sponsor – 250 EUR

 • announcement on the Conference website
 • logo in the final Conference program
 • company logo displayed on the screen during the Conference
 • publication of the logo in the Proceedings

Media partner

 • announcement on the Conference website
 • advertisement and logo on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • advertisement and logo in the final Conference program
 • company logo displayed on the screen during the Conference
 • broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
 • publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • guest appearance of Conference participants in professional thematic shows (newspaper texts) of the Media partner

Note: If the epidemiological situation becomes favourable, sponsor packages will be adjusted for a live conference event and supplemented with the possibility to present sponsor using Conference stands etc. For more information about sponsorships please contact us on +387 33 276 336 or via e-mail: uki@bih.net.ba


Kontakt info

Za sve informacije, obratite se na:

Nataša Stanišić
natasa.stanisic@uki.ba

Uputstva autorima

Referate dostaviti na

e-mail: uki@bih.net.ba ili
fax: +387 33 276 336.

Sažetak radova, do 20 kucanih redova, dostaviti do datuma navedenog lijevo. Uputstva za pisanje referata preuzmite na linku ispod.