Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine
Home Aktivnosti - Udruženje Konsultanata i Inžinjera Bosne i Hercegovine 2. Simpozij o planiranju kvaliteta zraka u gradovima

2. Simpozij o planiranju kvaliteta zraka u gradovima

Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine u saradnji sa konsultantskom organizacijom CETEOR organizuje 03. i 04. februara 2022. godine 2. Regionalni simpozij o kvalitetu zraka u gradovima.

Cilj skupa je da se na jednom mjestu okupe nosioci znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka i predstavnici institucija čiji je zadatak da brinu o ovoj oblasti, kako bi zajedno utvrdili optimalne i moguće aktivnosti za poboljšanje kvaliteta zraka, u kratkoročnom i dugoročnom periodu.

Navedeni cilj bi se ostvario kroz prenos znanja i iskustava različitih profila stručnjaka, kako bi se raspoloživa znanja, modeli, alati i iskustva dobre prakse mogli staviti u funkciju konkretnih akcionih planova za podizanje kvaliteta zraka u gradovima.

Simpozij će, na tragu postavljenih ciljeva, adresirati slijedeće ključne oblasti upravljanja kvalitetom zraka:

• Sistemi menadžmenta kvaliteta zraka
• Prostorno planiranje sa aspekta kvaliteta zraka
• Kompjutersko modeliranje i simulacija procesa u atmosferi gradova i na velike udaljenosti
• Praćenje emisija i ambijentalnih koncentracija zagađujućih materija i parametara atmosfere
• Mjere za smanjenje emisija zagađujućih materija u industriji, saobraćaju, zgradarstvu
i proizvodnji električne energije
• Procjena uticaja na zdravlje ljudi

Format događaja biće usaglašen sa epidemiološkom situacijom.

Datum i rokovi

Predaja sažetaka22.11.2021.
Predaja referata14.01.2022.
Prijava za učestvovanje25.01.2022.
Datum održavanja Simpozija03.02. i 04.02.2022.

Tematske cjeline

• Sistemi menadžmenta kvaliteta zraka
• Prostorno planiranje sa aspekta kvaliteta zraka
• Kompjutersko modeliranje i simulacija procesa u atmosferi gradova i na velike udaljenosti
• Praćenje emisija i ambijentalnih koncentracija zagađujućih materija i parametara atmosfere
• Mjere za smanjenje emisija zagađujućih materija u industriji, saobraćaju, zgradarstvu i proizvodnji električne
energije
• Procjena uticaja na zdravlje ljudi

Kotizacija

Učesnici200 KM / 100 EUR
Autori i Koautori referata100 KM / 50 EUR

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Račun korisnika:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “2. Simpoziju o planiranju kvaliteta zraka ugradovima” i doprinesu njegovom uspjehu.

Platinasti sponzor – 4000 KM

• pozdravni govor i video prezentacija na ceremoniji otvaranja Simpozija (u trajanju od 5 min)
• predstavljanje na web stranici Udruženja konsultanata inženjera BiH i CETEOR-a – reklama i tekst
• reklama i logotip u finalnom programu
• logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Simpozija
• emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – dva bloka
• objava logotipa i reklame u Zborniku radova
• prezentacija u pratećim tv emisijama i sadržajima koje obezbjeđuje Medijski pokrovitelj Simpozija

Zlatni sponzor – 3000 KM

• predstavljanje na web stranici Udruženja
konsultanata inženjera BiH – reklama i tekst
• reklama i logotip u finalnom programu
• logotip kompanije istaknut na ekranu tokom
održavanja Simpozija
• emitovanje promo sadržaja tokom pauze
između tematskih cjelina – jedan blok
• objava logotipa i reklame u Zborniku radova
• prezentacija u pratećim tv emisijama i
sadržajima koje obezbjeđuje Medijski
pokrovitelj Simpozija

Srebreni sponzor – 1000 KM

• predstavljanje na web stranici Udruženja
konsultanata inženjera BiH – reklama
• logotip u finalnom programu
• logotip kompanije istaknut na ekranu tokom
održavanja Simpozija
• objava logotipa u Zborniku radova

Sponzor – 500 KM

• logotip u finalnom programu
• logotip kompanije istaknut na ekranu tokom
održavanja Simpozija
• objava logotipa u Zborniku radova

Napomena: Format konferencije biće prilagođen epidemiološkoj situaciji. Ako okolnosti budu tako zahtijevale,
manifestacija će se jednim dijelom ili u potpunosti održati online. Ostale informacije o marketinškom predstavljanju možete dobiti putem telefona +387 33 276 336, e-mail: uki@bih.net.ba

2nd Symposium on Air Quality in Cities

Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina, in collaboration with the consulting organization CETEOR, organizes a 2nd Symposium on Air Quality in Cities on 3rd and 4th February 2022, which has regional character.

The goal of this event is to gather at one place knowledge bearers from the field of air quality management and representatives of the institutions whose task is to look after this field in order to jointly determine optimal and possible activities aimed at improving air quality in short and long term period.
The above-mentioned goal is to be achieved through the transmission of knowledge and experience among experts of
different profiles so that available knowledge, models, tools and experiences of good practices be integrated in specific action plans aimed at improving air quality in cities.

Event format will be harmonized with the epidemiological situation.

Important Dates

Paper submission deadline 22.11.2021.
Paper submission final version 14.01.2022.
Aplication for participation – deadline 25.01.2022.
Symposium days 03.02.- 04.02. 2022

Topics for Discussion

• Air quality management systems
• Spatial planning from the aspect of air quality
• Computer modelling and simulation of atmospheric processes
in cities and at long distances
• Observation of emissions and ambient concentration of
pollutants and atmospheric parameters
• Measures for reducing emissions of pollutants in industry,
traffic, building sector and production of electrical power
• Health impact assessment

Fees

Participants200 KM / 100 EUR
Authors and co-Authors of Papers100 KM / 50 EUR

Payment Instructions
for participants from BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Account No: 1610000046880014
With the indication: “11th BiH Congress on Transport Infrastructure and Transport”

Payment instructions
for participants from abroad

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo
Swift code: RZBABA2S
Address: Zmaja od Bosne bb,
71 000 Sarajevo, BiH
With indication: “11th BiH Congress on Transport Infrastructure and Transport”
Infrastructure and Transport”
Account of Beneficiary:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Name of Beneficiary: UKI BiH
Address: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Sponsorship Possibilities and Options

Organizer – The Association of Consultants of Engineers of Bosnia and Herzegovina, kindly invites potential sponsors and exhibitors to join the 2nd Symposium on Air Quality in Cities and contributes to its success.

Platinum sponsor – 2000 EUR

• welcome speech and video presentation at the opening ceremony of the Symposium (lasting 5 minutes)
• advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH and CETEOR
• advertisement and logo in the final Simposium program
• company logo displayed on the screen during the Symposium
• broadcasting promo content during the break between thematic units – two blocks
• publication of logo and advertisement in the Proceedings
• presentation in TV shows provided by the Media partner of the Conference

Golden sponsor – 1500 EUR

• advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
• advertisement and logo in the final Simposium program
• company logo displayed on the screen during the Symposium
• broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
• publication of logo and advertisement in the Proceedings
• presentation in TV shows provided by the Media partner of the Conference

Silver sponsor – 500 EUR

• company logo displayed on the screen during the Symposium
• broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
• publication of logo and advertisement in the Proceedings
• presentation in TV shows provided by the Media partner of the Conference

Sponsor – 250 EUR

• logo in the final Symposium program
• company logo displayed on the screen during the Symposium
• publication of the logo in the Proceedings

Media partner

• advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH and CETEOR
• advertisement and logo in the final Simposium program
• the company logo displayed on the screen during the Symposium
• broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
• publication of logos and advertisements in the Proceedings
• guest appearance of the Symposium participants in professional thematic shows (newspaper articles) of the Media
Sponsor