Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine

3. BiH kongres o vodama

Date

11 - 12 maj 2022

Vode u BiH, gdje ste?

Ili male, opterećene otpadnim vodama i smećem, ili velike, razlivene na sve strane!

Ovaj odgovor „Voda“ na pitanje „Gdje ste“ je moto 3. BiH Kongresa o vodama.

Dakle, riječ je „borbi protiv zagađivanja voda“, kako se to u EU Zelenoj Agendi za Zapadni Balkan navodi, znači zaštiti voda u kontekstu globalnih promjena klime, koncentracije stanovništva u gradovima, industrijalizacije i gradnje infrastrukture, te promjena korištenja zemljišta, uključujući isušivanje močvara. Borba protiv klimatskih promjena je svjetski  okolišni, ekonomski i politički problem, u kome BiH aktivno učestvuje. Međutim, prilagođavanje na klimatske promjene je pretežno lokalni problem, prije svega u odgovoru na promjene režima voda – dugotrajnijih malovodnih perioda i suša, te sve razornijih i češćih poplava.

EU vodna politika je fokusirana na zaštitu vodnih resursa. Cilj je postići dobar ekološki status i omogućiti održivo korištenje voda. Bez adekvatne zaštite, korištenje voda je, kao što znamo, preskupo ili čak nemoguće.

Sektor upravljanja vodama u BiH je postigao značajne rezultate u reguliranju ove oblasti. Reforme su započete još krajem 90-tih godina prošlog vijeka, u skladu sa EU politikama, uz podršku tadašnjih EU programa. Upravljanje vodama u BiH odvija se u okviru prirodnih jedinica – riječnih bazena/vodnih područja Save i Jadrana. Entitetski zakoni doneseni 2006. godine transponiraju najznačajnije odredbe EU Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC) iz 2000. godine. Po osnovu ovih zakona, u entitetima su izrađene entitetske Strategije upravljanja vodama. Sastavni dio Strategija predstavljaju ciljevi i relevantne mjere, koje se odnose na institucionalni, pravni i ekonomski aspekt upravljanja vodama, koji bi trebali omogućiti da se dostizanje ciljeva odvija ubrzano, efikasno i na principima održivosti. Entiteti su izradili prvi, a radi se i drugi šestogodišnji ciklus Planova upravljanja vodama, (za periode 2016 – 2021 i 2022 – 2027), koji predstavljaju glavni instrument obezbjeđenja dobrog stanja površinskih i podzemnih voda. Međutim, njihova realizacija zahtijeva značajno povećanje naših kapaciteta, institucionalne napore i finansijska sredstva. U Brčko Distriktu BiH je takođe izrađen Plan upravljanja vodama za vodno područja rijeke Save u Brčko Distriktu, prvi ciklus.

Iz perspektive interesa građana i evropskih integracija, upravljanje vodama predstavlja zaista  složeno pitanje, jer su uspostavljena tri vodna područja rijeke Save (pod ingerencijom FBiH, RS i BD), kao dijela međunarodnih slivova Save i Dunava, i još dva vodna područja međunarodnog sliva Jadranskog mora (FBiH i RS). Riječni bazeni jesu i normativno i u BiH praksi osnovne jedinice u upravljanju vodama, ali su u BiH potrebne potpuno jasne procedure, da bi sve relevantne institucije djelovale zajednički i koordinirano.

Značajni pomaci su učinjeni na jačanju kompetentnosti za realizaciju Strategija i Planova upravljanja. Ipak, proces jačanja institucija i kapaciteta, ključan za napredak u upravljanju vodama u BiH, najčešće je finansijski podržavan od međunarodnih institucija, jer je sektor voda suočen sa izuzetno ograničenim finansiranjem iz domaćih, vlastitih izvora. Naročita podkapacitiranost je prisutna na nižim novima vlasti, u kantonima u FBiH i općinama, koji nose najveću odgovornost za sektor vodnih usluga, koji uključuje snabdijevanje vodom stanovništva i privrede, te odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda.

Najveći finansijski zahtjevi provedbe EU zakonodavstva za sektor okoliša predstavljaju provedbe “visoko investicionih” direktiva, a to su Direktiva o odvodnji i prečišćavanju urbanih otpadnih voda (91/271/EEC), Direktive o vodi za piće (98/83/EC i 79/869/EEC) i Direktiva o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (2007/60/EZ). Usvajanjem “Strategije usklađivanja propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite životne sredine BiH (EAS)” 2017. godine, otvorile su se nove mogućnosti unaprjeđenja sektora voda u BiH i dostizanje ciljeva usklađenih sa EU legislativom, standardima i praksama. Prema ovoj strategiji, puna aproksimacija direktiva iz oblasti voda se očekuje 2033. godine. U strategiji su procijenjeni troškovi aproksimacije za sektor voda na 3,8 milijardi €, odnosno 55% od ukupnog troška aproksimacije svih podsektora okoliša. Nakon usvajanja Strategije, nadležni organi na nivou BiH, FBiH, RS i BD izrazili su interes i započeli su sa izradom dokumenta “ESAP BiH 2030+”, koji će se sastojati od strategija i sekcionih planova i obuhvatiti sedam oblasti definisanih evropskom politikom okoliša: voda, otpad, biološka raznolikost i očuvanje prirode, kvalitet zraka, klimatske promjene i energija, hemijska sigurnost i buka, te upravljanje resursima i upravljanje okolišem, u vidu horizontalne politike. Dokumentom će biti dat integralni pregled trenutnog stanja okoliša i izazova, te desetogodišnji plan rješavanja problema.

Konferencija će, kao i prethodne, okupiti eksperte i naučne radnike iz raznih regija EU, predstavnike institucija vlasti, kao i predstvnike nevladinih organizacija.

BiH Kongres o vodama je jedinstvena prilika da se o svemu ovome razgovara, da pokušamo dati doprinos odgovoru na pitanje: „Vode u BiH, gdje ste? Kako uspješno naprijed?“


Kontakt info

Za sve informacije, obratite se na:

Nataša Stanišić
natasa.stanisic@uki.ba

Uputstva autorima

Referate dostaviti na

e-mail: uki@bih.net.ba ili
fax: +387 33 276 336.

Sažetak radova, do 20 kucanih redova, dostaviti do datuma navedenog lijevo. Uputstva za pisanje referata preuzmite na linku ispod.