Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine
Home Aktivnosti - Udruženje Konsultanata i Inžinjera Bosne i Hercegovine 3. SIMPOZIJ O PLANIRANJU KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA, 17. i 18. april 2024., Sarajevo

3. SIMPOZIJ O PLANIRANJU KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA, 17. i 18. april 2024., Sarajevo

Udruženje konsutanata inženjera BiH organizuje 17. i 18. aprila 2024. godine 3. Regionalni simpozij o planiranju kvaliteta zraka u gradovima. Na Simpoziju će se tretirati sljedeće tematske cjeline:

Tematska cjelina 1:
INTEGRALNI PRISTUP PROJEKTOVANJU GRADOVA

Kvalitet zraka / vazduha u gradovima, njegove fizičke i hemijske osobine, posljedica su: prirodnih procesa na datom području i promjena koje će unijeti izgrađeni sadržaji (emisije zagađujućih materija, toplotne emisije, promjene strujanja izazvanih pojavom novih objekata i globalne klimatske promjene koje će se mijenjati u narednim decenijama).
Sadržaje prostora grada, planirane aktivnosti i ekonomiju grada treba projektovati paraleno sa projektovanjem kvaliteta vazduha / zraka čije će se osobine mijenjati pod naznačenim uticajima.

Tematska cjelina 2:
ENERGIJA, SIROVINE I EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

Potrebe za energijom prouzrokuju zagađivanje zraka (npr. CO i NO2) sa lokalnim efektima i emisiju stakleničkih gasova (npr. CO2 i N2O) za koje je odgovorna država u o kviru međudržavnih klimatskih sporazuma. Konverzija energije u funkciju u stambenom i poslovnom prostoru, u industriji i saobraćaju je vezana sa problematikom emisija. Primjena mjera energijske efikasnosti u cilju snižavanja troškova konverzije energije u funkciju je prvi korak u aktivnostima vezanim za korištenje energije. U tom cilju potrebno je voditi katastar izvora korisnih oblika energije, prenosa i distribucije te korištenja energije. Bilansirati potrebe za sirovinama u industriji, imajući na umu potrebe za prevozom te posebno karakteristike sirovina i odgovarajućih tehnologija s obzirom na emisiju zagađujućih materija. Primijeniti najbolje raspoložive tehnologije prema odgovarajućem BAT-u EU. Identifikovati emisiju zagađujućih materija iz pojedinačnih, površinskih i linijskih izvora kao elemente katastra emisija i prognoza za duži period.

Tematska cjelina 3:
RASPROSTIRANJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ATMOSFERI

Putem verifikovanih računarskih modela strujanja zraka, transporta i difuzije zagađujućih materija simulira se rasprostiranje i lokalna koncentracija zagađujućih materija pri različitim prirodnim i izgrađenim scenarijima. Simulacija se koristi za izračunavanje i preciznoidentificiranje svih uticajnih faktora na nivou zagađenosti, optimalne lokacije stanica za praćenje kvaliteta zraka, podloge za donošenje odluka o gradnji novih naselja i pojedinačnih zgrada te za postupke sanacije zagađivanja zraka iz industrijskih izvora i prometa. Značajna je primjena kompjuterizovane mehanike fluida, savremenog alata kojim se iznalaze urbanistička rješenja kako bi se osiguralo miješanje zagađenog i svježeg zraka / vazduha. To je posebno značajno kod analize rasporeda i visine zgrada (mikrolokacije, visina i geometrija zgrada). Sastavni dio urbanističkog plana je identifikacija ventilacionih koridora.

Tematska cjelina 4:
MONITORING KVALITETA ZRAKA / VAZDUHA

Faze monitoringa kvaliteta zraka su: utvrđivanje ciljeva, izbor lokacija za uzorkovanje, izbor metoda uzorkovanja, mjerenje, hemijske i fizikalne analize, statistička obrada, ocjena kvaliteta zraka – poređenje sa graničnim vrijednostima, vrednovanje i izvještavanje. Potrebna je uspostava sistema osiguranja kvaliteta rada. Analizom podataka moguće je ustanoviti trend promjena kvaliteta zraka i orijentacionih korelacija sa statističkim meteorološkim podacima, promjenama intenziteta i lokacije glavnih emitera i efektima građevinskih zahvata i promjene urbane strukture. Vrlo korisno za građanstvo i institucije je online raspoloživost trenutnih stanja koncentracije različitih materija, procjena indeksa kvaliteta zraka (AQ) u svim mjernim mjestima te mogućnost interpolacije mjerenja za željenu lokaciju. Indikatori kvaliteta zraka u gradovima su broj vrsta ptica i broj pari ptica te stanje lišajeva u područjima za koje je karakteristično njihovo postojanje.

Tematska cjelina 5:
ORGANIZACIJA OČUVANJA KVALITETA ZRAKA / VAZDUHA U GRADOVIMA

Država i niži dijelovi vlasti treba da imaju uređene nadležnosti na planu osiguranja kvaliteta vazduha / zraka. Svaka općina ne može imati potrebne stručnjake za osiguranje procedure očuvanja čistoće vazduha / zraka. Stoga treba da postoji stručna organizacija na nivou države, entiteta ili kantona koja će vršti stručne analize za potrebe nižih nivoa vlasti. Za uspostavljanje adekvatnog sistema osiguranja kvaliteta zraka / vazduha u gradovima neophodan je angažman eksperata iz oblasti urbanizma, arhitekture, tehnologija, energetike, saobraćaja te zdravstva i ekologije. U cilju ovladavanja znanjima te osiguravanja sredstava za funkcionisanje sistema, potrebno je ostvarivati odgovarajuću saradnju na različitim nivoima vlasti. Simpozij je prilika za naučnike i eksperte različitih insititucija uključenih u rješavanje problema u menadžmentu kvaliteta zraka da prezentiraju svoje radove i međusobno podijele stečena znanja i iskustva u cilju uspostavljanja interaktivnog razvojnog procesa u domenu očuvanja kvaliteta zraka u gradovima.

Akademik Kemal Hanjalić
Predsjednik Organzacionog odbora

Prof. dr Aleksandar Knežević
Predsjednik Organzacionog odbora

Datum i rokovi

Prijava sažetka18.03.2024.
Predaja referata08,04,2024,
Prijava za učestvovanje08,04,2024,
Datum Kongresa17. i 18. 04,2024,

Tematske cjeline

 • Integralni pristup projektovanju gradova
 • Energija, sirovine i emisije zagađujućih materija
 • Rasprostiranje zagađujućih materija u atmosferi
 • Monitoring kvaliteta zraka / vazduha
 • Organizacija očuvanja kvaliteta zraka / vazduha u gradovima

Kotizacija

Učesnici150 KM / 75 EUR
Autori i Koautori referata100 KM / 50 EUR

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “3. Simpozij o planiranju kvaliteta zraka u gradovima”.

Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “12. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu – željeznice”.

Račun korisnika:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “12. Kongresu o transportnoj infrastrukturi i transportu – željeznice”.

Platinasti sponzor – 6000 KM

 • pozdravni govor i video prezentacija na ceremoniji otvaranja Simpozija ( u trajanju od 5 min)
 • najava na internet stranici Simpozija
 • predstavljanje na web stranici Asocijacie konsultanata inženjera BiH (reklama i tekst)
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Simpozija
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – tri bloka
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • izložbeni prostor, 6 m2
 • 4 pune Simpozijske ulaznice

Zlatni sponzor – 4000 KM

 • najava na internet stranici Simpozija
 • predstavljanje na web stranici Asocijacie konsultanata inženjera BiH (reklama)
 • reklama i logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Simpozija
 • emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – jedan blok
 • objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • izložbeni prostor, 4 m2
 • 3 pune Simpozijske ulaznice

Srebreni sponzor – 2000 KM

 • najava na internet stranici Simpozija
 • predstavljanje na web stranici Asocijacie konsultanata inženjera BiH (reklama)
 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Simpozija
 • objava logotipa u Zborniku radova
 • 2 pune Simpozijske ulaznice

Sponzor – 1000 KM

 • logotip u finalnom programu
 • logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Simpozija
 • objava logotipa u Zborniku radova
 • 1 puna Simpozijska ulaznica

SPONZORI: