Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine
Home Aktivnosti - Udruženje Konsultanata i Inžinjera Bosne i Hercegovine 4. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju // 4th Conference on urban planinning and regional development

4. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju // 4th Conference on urban planinning and regional development

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizuje 4. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju, koja će se održati 15. i 16. juna 2023., u Sarajevu.

15. novembra 2022. godine na našoj planeti rođen je 8 – milijarditi stanovnik. Broj stanovnika u gradovima se povećava. Prema istraživanjima UN do 2050. godine u gradovima će živjeti dvije trećine ukupnog stanovništva. Urbano planiranje i regionalni razvoj suočavaju se sa brojnim problemima. Kako bi se uspješno planirao razvoj urbanih, suburbanih I funkcionalnih regija, EU je pripremila niz dokumenata i inicijativa usmjerenih na razvoj održivih i pametnih gradova.

Posebno je istaknuta važnost međuovisnosti urbanih I ruralnih područja.
2020. godine EU je donijela Teritorijalnu agendu TA2030, koja predstavlja politički okvir za prostorno planiranje u Evropi, njenim regijama i zajednicama.

Zadatak donosioca odluka na svim nivoima vlasti je da doprinesu inkluzivnijoj i održivoj budućnosti za sva mjesta te da pomognu dostizanje održivih razvojnih ciljeva u Evropi.
TA2030 sadrži dva sveobuhvatna cilja – Pravedna Evropa i Zelena Evropa, koji imaju šest prioriteta za razvoj evropskog teritorija u cjelini.

EU je pripremila niz fondova za finansiranje različitih projekata održivih i pametnih gradova.

Jedan od bitnih dokumenata koji tretira urbano planiranje i regionalni razvoj je i Sofijska deklaracija o Zelenom programu za Zapadni Balkan (GAWB) za period 2021. – 2030. godine. GAWB sadrži pet stubova: Dekarbonizacija, Cirkularna ekonomija, Eliminisanje zagađenja, Održiva poljoprivreda i Zaštita prirode i biodiverziteta.

Četvrta Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju će okupiti stručnjake, naučne radnike, međunarodne predavače iz šire regije i Evrope, kao i predstavnike institucija vlasti, sa ciljem analiza dosadašnjih iskustava i budućih izazova u integriranom razvoju gradova. To je prilika za uspostavljanje snažnog foruma za svestrani interaktivni razvojni ciklus koji će omogućiti bržu implementaciju evropskih politika za urbano planiranje i regionalni razvoj. 

Očekujemo vaše aktivno učešće u organizaciji i radu 4. Konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

S poštovanjem,
Dr Ešref Gačanin
Predsjednik ACE BH

Datum i rokovi

Predaja sažetaka17.04.2023.
Predaja referata01.06.2023.
Finalni program Konferencije07.06.2023.
Prijava za učestvovanje12.06.2023.
Datum održavanja Konferencije15. i 16.06.2023.

Tematske oblasti

 • Integrirani pristup održivom urbanom razvoju
 • Klimatske promjene i održivo planiranje gradova (sofijska deklaracija)
 • Širenje gradova i kontrola korištenja zemljišta
 • Održiva urbana mobilnost
 • Održiva urbano – ruralna povezanost
 • Zeleni grad
 • Nove tehnologije i planiranje
 • Nastavni planovi zasnovani na zelenoj gradnji i energijskoj efikasnost
 • Unutrašnja transformacija gradova

Kotizacija

Učesnici300 KM
Autori i Koautori referata200 KM

Način uplate za učesnike iz BiH

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Br. računa: 1610000046880014
Sa naznakom: “3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Način uplate za učesnike izvan BiH

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Sa naznakom: “3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju”

Račun korisnika:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Naziv korisnika: UKI BiH
Adresa: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Mogućnosti i opcije sponzorstva

Organizator – Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine ljubazno poziva potencijalne sponzore i izlagače da se pridruže “4. Konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju” i doprinesu njenom uspjehu.

Platinasti sponzor – 6000 KM

 • Pozdravni govor i video prezentacija na ceremoniji otvaranja Konferencije (u trajanju od 5 min)
 • Najava na internet stranicama Konferencije
 • Predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH (reklama i tekst)
 • Reklama i logotip u finalnom programu
 • Logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • Emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – tri bloka
 • Objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • Izložbeni prostor
 • 4 pune Konferencijske ulaznice

Zlatni sponzor – 4000 KM

 • Najava na internet stranicama Konferencije
 • Predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH
 • Reklama i logotip u finalnom programu
 • Logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • Emitovanje promo sadržaja tokom pauze između tematskih cjelina – jedan blok
 • Objava logotipa i reklame u Zborniku radova
 • Izložbeni prostor
 • 3 pune Konferencijske ulaznice

Srebreni sponzor – 2000 KM

 • Najava na internet stranicama Konferencije
 • Predstavljanje na web stranici Asocijacije konsultanata inženjera BiH
 • Logotip u finalnom programu
 • Logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • Objava logotipa u Zborniku radova
 • 2 pune Konferencijske ulaznice

Sponzor – 1000 KM

 • Logotip u finalnom programu
 • Logotip kompanije istaknut na ekranu tokom održavanja Konferencije
 • Objava logotipa u Zborniku radova
 • 1 puna Konferencijska ulaznica

Napomena: Sve informacije o marketinškom predstavljanju možete dobiti putem telefona +387 33 276 336, e-mail: uki@bih.net.ba

4th Conference on urban planinning and
regional development

Dear colleagues

The Association of Consulting Engineers of Bosnia and Herzegovina is hosting the Fourth Conference on Urban Planning and Regional Development, to be held in Sarajevo on 15 and 16 June 2023.    

15 November 2022 saw the birth of the 8 billionth resident of our planet. The number of urban dwellers is on the rise. According to UN research, two thirds of the world population will be living in cities by 2050. Urban planning and regional development are faced with numerous problems. In order to plan successfully for the development of urban, suburban, and functional regions, the EU has prepared a host of documents and initiatives focusing on the development of sustainable and smart cities.   

Particularly singled out was the importance of mutual dependence between urban and rural areas. In 2020 the EU adopted the TA2030 Territorial Agenda, which provides a political framework for spatial planning in Europe and its regions and communities. 

It is the task of the decision makers at all levels of government to contribute to a more inclusive and sustainable future in all places, as well as to help reach the sustainable development goals in Europe. TA2030 contains two all-encompassing goals – Fair Europe and Green Europe – which have six priorities for the development of the European territory as a whole.  

EU has prepared a host of funds for the financing of various projects for sustainable and smart cities.

An important document dealing with urban planning and regional development is the Sofia Declaration on the Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) 2021-2030. GAWB consists of five pillars: Decarbonization, Circular Economy, Elimination of Pollution, Sustainable Agriculture, and Nature and Biodiversity Protection.  

The Fourth Conference on Urban Planning and Regional Development will gather experts, scientific workers, and international lecturers from the broader region and Europe, as well as government representatives, with the goal of analyzing the experience so far and future challenges in integrated development of cities. It represents an opportunity to establish a strong forum for a versatile interactive developmental cycle, which will enable faster implementation of European urban planning and regional development policies. 

We expect your active participation in the organization and work of the Fourth Conference on Urban Planning and Regional Development.

Dr. Ešref Gačanin
President of ACE BH

Dates and deadlines

Abstract submissionApril 17 2023
Paper submission (final version)June 01 2023
Final Programme of the ConferenceJune 07 2023
Application for participation (deadline)June 12 2023
Conference daysJune 15 and 16 2023

Topics for discussion

 • Integrated approach to sustainable urban development
 • Climate change and sustainable planning of cities (sofia declaration)
 • Spreading of cities and land use control
 • Sustainable urban mobility
 • Sustainable urban-rural links
 • Green city
 • Digitalization of cities
 • Curricula based on green building and energy efficiency

Fees

Participants 150 EUR
Authors and co-Authors of Papers100 EUR

Payment instructions
for participants from BiH:

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Account No: 1610000046880014
With the indication: “3rd Conference on Urban Planning and Regional Development”

Payment instructions
for participants from abroad

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo

Swift code: RZBABA2S
Address: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
With indication: “3rd Conference on Urban Planning and Regional Development”

Account of Beneficiary:
IBAN CODE: BA39161100000351462
Name of Beneficiary: UKI BiH
Address: Put života bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Sponsorship possibilities and options

Organizer – The Association of Consultants of Engineers of Bosnia and Herzegovina, kindly invites potential sponsors
and exhibitors to join the 4th Conference on Urban Planning and Regional Development and contributes to its success.

Platinum sponsor – 3000 EUR

 • Welcome speech and video presentation at the opening ceremony of the Conference (lasting 5 min)
 • Announcement on the Conference website
 • Advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • Advertisement and logo in the final Conference program
 • Company logo displayed on the screen during the Conference
 • Broadcasting promo content during the break between thematic units – three blocks
 • Publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • Exhibition space
 • 4 full Conference tickets

Golden sponsor – 2000 EUR

 • Announcement on the Conference website
 • Advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • Advertisement and logo in the final Conference program
 • Company logo displayed on the screen during the Conference
 • Broadcasting promo content during the break between thematic units – one block
 • Publication of the logo and advertisement in the Proceedings
 • Exhibition space
 • 3 full Conference tickets

Silver sponsor – 1000 EUR

 • Announcement on the Conference website
 • Advertisement and presentation on the website of the Association of Consulting Engineers of BH
 • Logo in the final Conference program
 • Company logo displayed on the screen during the Conference
 • Publication of the logo in the Proceedings
 • 2 full Conference tickets

Sponsor – 500 EUR

 • logo in the final Conference program
 • company logo displayed on the screen during the Conference
 • publication of the logo in the Proceedings
 • 1 full Conference ticket

SPONSORS

Note: For more information about sponsorships please contact us on +387 33 276 336 or via e-mail: uki@bih.net.ba